Projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Sprendimas

Dėl KLASIŲ, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio    d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 1 ir 2 priedais, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu, Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-163 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-164 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais pagal priedą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras