Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ DARBO APMOKĖJIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taikomi valstybės politikams: 

1) Seimo Pirmininkui; 

2) Seimo pareigūnams; 

3) Seimo nariams; 

4) Ministrui Pirmininkui; 

5) ministrams; 

6) merams ir merų pavaduotojams;

7) savivaldybių tarybų nariams.

   

3 straipsnis. Valstybės politikų darbo užmokestis

Valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

 

4 straipsnis. Valstybės politikų pareiginės algos

1. Valstybės politikų pareiginės algos skaičiuojamos taikant valstybės politikų pareiginės algos bazinį dydį, nustatytą šio įstatymo priedėlyje. Valstybės politikų pareiginės algos bazinis dydis yra keičiamas Vyriausybės teikimu.

2. Valstybės politikų pareiginės algos bazinis dydis gali būti didinamas tik tuo atveju, kai dvejus metus iš eilės šalies bendrasis vidaus produktas auga ne mažiau kaip 2 procentus per metus ir kitais artimiausiais metais Finansų ministerija prognozuoja ne mažesnį kaip 2 procentų bendrojo vidaus produkto augimą.

3. Nustatant valstybės politikų pareiginės algos bazinį dydį turi būti atsižvelgiama į vidutinio darbo užmokesčio viešajame ir privačiame sektoriuose augimą, o nustačius valstybės politikų pareiginės algos bazinį dydį vidutinė valstybės politikų alga negali didėti daugiau, nei vidutinis darbo užmokestis viešajame sektoriuje.

4. Tais atvejais, kai pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė, valstybės politikų pareiginės algos dydis gali būti nedelsiant mažinamas.

3. Valstybės politikų pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą valstybės politikų pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš valstybės politikų pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvalinimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

3. Savivaldybių tarybų narių pagrindinėje darbovietėje negautas atlyginimas už laiką, praleistą tarybos, komitetų, komisijų, kolegijos posėdžiuose, taip pat už laiką, praleistą vykdant kitas savivaldybės tarybos nario pareigas, mokamas Vietos savivaldos įstatymo nustatytais pagrindais.

 

5 straipsnis. Priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus

1. Valstybės politikams mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo 1990 m. kovo 11 d., einant  pareigas, nurodytas Valstybės tarnybos įstatymo straipsnio 1–4 dalyse ir 5 dalies 1–4 punktuose (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo merais ir mero pavaduotojais). Į ištarnautus metus įskaitomi laikotarpiai, nurodyti minėto įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje.

2. Tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė.

3. Priedą už ištarnautus valstybei metus sudaro 3 procentai valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus metus, tačiau priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo narys Gabrielius Landsbergis


 

 

 

Lietuvos Respublikos 

valstybės politikų

darbo apmokėjimo įstatymo

priedėlis 

 

I. VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Seimo Pirmininkas 

25,8

2.

Seimo pareigūnai:

 

2.1.

Pirmininko pirmasis pavaduotojas 

23,2

2.2.

Pirmininko pavaduotojai, Seimo opozicijos lyderis 

22,4

2.3.

Komitetų pirmininkai 

21,7

2.4.

Komitetų pirmininkų pavaduotojai 

20,5

2.5.

Pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų pirmininkai 

20,2

2.6.

Nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai 

19,6

2.7.

Frakcijų vadovai, kai frakcijos dydis:

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

2.7.1.

nuo 7 iki 10 narių 

20,0

19,6

2.7.2.

nuo 11 iki 20 narių 

20,2

19,9

2.7.3.

nuo 21 iki 30 narių 

20,7

20,1

2.7.4.

nuo 31 iki 40 narių 

21,4

20,7

2.7.5.

daugiau kaip 40 narių 

21,9

21,2

3.

Seimo nariai 

19,4

4.

Vyriausybė:

 

4.1.

Ministras Pirmininkas

25,8

4.2.

Ministrai

23,8

5.

Savivaldybių merai ir

merų pavaduotojai

Savivaldybės teritorijoje gyvena

per 100 tūkst. gyventojų

iki 100 tūkst. gyventojų

5.1.

Merai

19

18

5.2.

Merų pavaduotojai

16

15

Pastaba. Savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginėms algoms taikytini koeficientai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

 

II. VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIS DYDIS

 

Valstybės politikų pareiginės algos bazinis dydis yra 130,5 euro.

 

 

 

Teikia Seimo narys Gabrielius Landsbergis