Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Finansinės APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 7 STRAIPSNIo PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Taikant Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo įstatymą, apskaitos dokumentuose, išskyrus PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų rekvizitų, turi būti nurodoma apvalinimo suma, kuri lygi skirtumui tarp bendros mokėtinos sumos už vienu metu grąžinamas prekes (prekę), įsigyjamas ar parduodamas prekes (paslaugas) ir bendros mokėtinos sumos pritaikius apvalinimą, ir bendra mokėtina suma pritaikius apvalinimą. Kai ūkinės operacijos rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia: