Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 12, 19 ir 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2020 m.             d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir vykdant pirminį profesinį mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo forma, yra privalomos ne mažiau kaip trys fizinio ugdymo pamokos per savaitę. Įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, turi būti sudaryta galimybė mokiniui pasirinkti neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms vykdyti. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas gali būti vykdomas kartu su sportiniu ugdymu, skirtu išskirtinių sportinių gabumų turintiems mokiniams. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programų finansavimo sąlygas ir tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.“

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančioms nevyriausybinėms organizacijoms, siekiančioms gauti valstybės biudžeto lėšų šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodytoms aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 1 dalies 6–10 punktuose nustatyti kriterijai, be to, tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, kurių narėmis yra olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, turi būti pripažinusios Pasaulinį antidopingo kodeksą. Reikalavimas būti pripažinusiai Pasaulinį antidopingo kodeksą netaikomas specialiosios olimpiados judėjimą plėtojančiai organizacijai.“

 

3. straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„21 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas rengiant sportininkus

1. Valstybė ir (ar) savivaldybės gali steigti įstaigas, kurios rengtų sportininkus ar sudarytų sąlygas sportininkams rengti.

2. Sportininkų rengimo rekomendacijas valstybės ir (ar) savivaldybių̨ biudžetų̨ lėšomis finansuojamose įstaigose ir organizacijose tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                        Kęstutis Smirnovas