Projektas Nr. TSP-277

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO, SPORTO IR TEISĖSAUGOS KOMITETO VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.5 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą Nr. TS-304 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

Parengė

Teisės skyriaus vyr. specialistė

 

Raminta Morkūnaitė

 

 

Projektas suderintas DVS