Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl KAUNO R. DOMEIKAVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. TS-

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 7 punktais, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Skelbti Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus konkursą.

2.  Įgalioti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti konkursą Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti, sudaryti ir patvirtinti pretendentų atrankos komisiją ir atlikti visus veiksmus, susijusius su konkurso organizavimu, vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

Savivaldybės meras

Jonas Petkevičius, tel. (8 37)  330 932

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl KAUNO R. DOMEIKAVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m. birželio 3 d.

Kaunas

 

1.   Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Dalius Vibrantis Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriumi dirba nuo 1992 m. balandžio 14 d., tai yra dvidešimt penkerius metus. Įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatė, kad asmenims, kurie švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip dvidešimt metų, iki          2020 m. sausio 1 d. turi būti įvykdyti vieši konkursai švietimo įstaigos vadovo pareigoms.

Tikslas – surengti Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus konkursą.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, kuriame teigiama, kad savivaldybės tarybos viena iš išimtinių kompetencijų yra savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad savivaldybės švietimo įstaigos vadovas viešo konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka, patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus konkurse bus atrinktas asmuo, atitinkantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo reikalavimus ir geriausiai pasirengęs eiti Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pareigas.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimo įgyvendinimui nebus reikalingos papildomos lėšos.

 

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

 

Nereikia.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Jankauskienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                                 Jonas Petkevičius