Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.     d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, pajamos apmokestinamos šiais tarifais:

1) metinių pajamų dalis, neviršijanti 21 600 eurų per metus arba mokestiniu laikotarpiu – 1 800 eurų per mėnesį, apmokestinama 12 procentų mokesčio tarifu;

2) pajamų dalis, viršijanti 21 600 eurų per metus arba mokestiniu laikotarpiu – 1 800 eurų per mėnesį, apmokestinama 19 procentų mokesčio tarifu.“

2. Pripažinti netekusia galios 6 straipsnio 3 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio Įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Seimo nariai:

 

Žygimantas Pavilionis

Paulius Saudargas

Laurynas Kasčiūnas