Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVERČIŲ PATVIRTINIMO

 

Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčius (pridedama).

2.  Rekomenduoti asmenims, priimantiems į pareigas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovus, kurių pareiginės algos koeficientas nustatomas pagal šiuo nutarimu patvirtintus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčius, priimant į pareigas įstaigos vadovą, išskyrus Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 9 punkto nurodytos įstaigos vadovą, nustatyti jam mažiausią iš šiuo nutarimu nustatyto intervalo pareiginės algos koeficientą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras

 


 

 

part_b0265e0459614c58908add143cbdda5e_end

part_d6f14a86651440d1bd51a0f71bfc87b4_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m.                        d. nutarimu Nr. 

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVERČIAI

 

 

 

Eil. Nr.

 

Valstybės institucija ar įstaiga

 

Savivaldybės institucija ar įstaiga

 

Įvertis

 

(balai)

 

1.

 

Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdis:

 

1.1.

 

dalyvavimas formuojant daugiau kaip vienos valdymo srities valstybės politiką ir jos įgyvendinimas

 

arba

 

teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

 

 

4

 

1.2.

 

dalyvavimas formuojant vienos valdymo srities valstybės politiką ir jos įgyvendinimas

 

arba

 

valstybės politikos įgyvendinimas daugiau kaip vienoje valdymo srityje

 

savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimo organizavimas ir kontrolė ir tiesioginis šių sprendimų įgyvendinimas

 

3

 

1.3.

 

valstybės politikos įgyvendinimas vienoje valdymo srityje

 

savivaldybės turto valdymo ir naudojimo, patikėjimo teise valstybės turto valdymo, savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo priežiūra

 

2

 

1.4.

 

valstybės politikos formavimo arba įgyvendinimo aptarnavimas

 

 

1

 

2.

 

Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos dydis:

 

2.1.

 

Valstybės įstaigoje įsteigtų pareigybių paskutiniųjų 3 metų vidurkis yra 201 ir daugiau pareigybių

 

Savivaldybės įstaigoje įsteigtų pareigybių paskutiniųjų 3 metų vidurkis yra 201 ir daugiau pareigybių

 

4

 

2.2.

 

Valstybės įstaigoje įsteigtų pareigybių paskutiniųjų 3 metų vidurkis yra nuo 101 iki 200 pareigybių

 

Savivaldybės įstaigoje įsteigtų pareigybių paskutiniųjų 3 metų vidurkis yra nuo 101 iki 200 pareigybių

 

3

 

2.3.

 

Valstybės įstaigoje įsteigtų pareigybių paskutiniųjų 3 metų vidurkis yra iki 100 pareigybių

 

Savivaldybės įstaigoje įsteigtų pareigybių paskutiniųjų 3 metų vidurkis yra iki 100 pareigybių

 

2

 

3.

 

Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos santykis su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais:

 

3.1.

 

vertikalusis vadovavimas, kai valstybės institucija ar įstaiga vadovauja ne mažiau kaip 2 pakopų pavaldžių subjektų sistemai

 

arba

 

funkcinis vadovavimas keliose valdymo srityse

 

 

4

 

3.2.

 

vertikalusis vadovavimas, kai valstybės institucija ar įstaiga vadovauja 1 pakopos pavaldžių subjektų sistemai

 

vertikalus vadovavimas

 

3

 

3.3.

 

funkcinis vadovavimas vienoje valdymo srityje

 

dalinis funkcinis vadovavimas

 

2

 

3.4.

 

dalinis funkcinis vadovavimas

 

 

1

 

4.

 

Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos ir sprendimų galiojimo ribos:

 

4.1.

 

visa Lietuvos Respublikos teritorija

 

 

5

 

4.2.

 

teritorija, kurioje yra daugiau kaip 500 000 gyventojų

 

teritorija, kurioje yra daugiau kaip 500 000 gyventojų

 

4

 

4.3.

 

teritorija, kurioje yra nuo 100 000 iki 500 000 gyventojų

 

teritorija, kurioje yra nuo 100 000 iki 500 000 gyventojų

 

3

 

4.4.

 

teritorija, kurioje yra nuo 50 000 iki 100 000 gyventojų

 

teritorija, kurioje yra nuo 50 000 iki 100 000 gyventojų

 

2

 

4.5.

 

teritorija, kurioje yra mažiau kaip 50 000 gyventojų

 

arba

 

viena įstaigų sistema

 

teritorija, kurioje yra mažiau kaip 50 000 gyventojų

 

1

 

 

Valstybės institucijos ar įstaigos surinktų balų santykis su valstybės institucijos ar įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientu (baziniu dydžiu):

 

Eil. Nr.

 

Valstybės institucijos ar įstaigos įvertinimas (balais)

 

Pareiginės algos koeficientas (bazinis dydis)

 

1.

 

15–17

 

3,00–3,98

 

2.

 

12–14

 

2,67–3,58

 

3.

 

9–11

 

2,33–3,18

 

4.

 

5–8

 

2,00–2,78

 

Savivaldybės institucijos ar įstaigos surinktų balų santykis su savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientu (baziniu dydžiu):

 

Eil. Nr.

 

Savivaldybės institucijos ar įstaigos įvertinimas (balais)

 

Pareiginės algos koeficientas (bazinis dydis)

 

1.

 

11–14

 

2,00–3,00

 

2.

 

7–10

 

1,70–2,50

 

Vartojamų formuluočių reikšmės

 

1. Valstybės politikos formavimas suprantamas kaip valstybės institucijos ar įstaigos veikla, apimanti tiesioginį Seimo ir Vyriausybės sprendimų projektų (įstatymų projektų, Seimo ar Vyriausybės norminių administracinių aktų projektų, taip pat valstybės strategijų, strateginio lygmens ir nacionalinių programavimo lygmens planavimo dokumentų), rengimą ir teikimą Seimui ar Vyriausybei.

2. Valstybės politikos įgyvendinimas suprantamas kaip valstybės institucijos ar įstaigos vykdomoji–tvarkomoji veikla, apimanti funkcijas, kurios nėra priskirtos valstybės politikos formavimui, dalyvavimui formuojant valstybės politiką ar valstybės politikos formavimo ar įgyvendinimo aptarnavimui.

3. Dalyvavimas formuojant valstybės politiką suprantamas kaip valstybės institucijos ar įstaigos veikla, apimanti pasiūlymų dėl valdymo srities(-čių), kurioje(-se) veikia valstybės institucija ar įstaiga, teisinio reguliavimo teikimas valstybės politiką šioje(-se) srityje(-se) formuojančiai(-ioms) ministerijai(-oms) arba šios(-ių) ministerijos(-jų) pavedimu – tiesioginis Seimo ir Vyriausybės sprendimų projektų (įstatymų projektų, Seimo ir Vyriausybės norminių administracinių aktų projektų, taip pat nacionalinių programavimo lygmens planavimo dokumentų) rengimas ir teikimas ministerijai (-joms), kai ši veikla valstybės institucijai ar įstaigai yra pavesta kaip tiesioginė funkcija (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka valstybės institucijai ar įstaigai yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai vykdyti veiklą administracinio reglamentavimo srityje)..

4. Valstybės politikos formavimo ar įgyvendinimo aptarnavimas suprantamas kaip specializuota valstybės institucijos ar įstaigos veikla, vykdoma pagal konkretų linijinį, funkcinį, programinį pavedimą arba pagal konkrečią instrukciją su aiškiu siekiamu materialiu rezultatu, kurį identifikuoja ir vertina pavedimą davęs subjektas (medžiagos kaupimo, registravimo, sisteminimo, informacinio aprūpinimo ar kiti techninio pobūdžio darbai, seminarų, diskusijų organizavimas, ekspertizių atlikimas, taip pat kitų aptarnavimo funkcijų atlikimas).

5. Vertikalusis vadovavimas suprantamas kaip valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veikla, kurią vykdant daromas poveikis pavaldiems subjektams (juridiniams asmenims ar teritoriniams struktūriniams padaliniams).

6. Funkcinis vadovavimas suprantamas kaip valstybės institucijos ar įstaigos veikla, vykdoma nepavaldžių subjektų atžvilgiu tam tikroje valdymo srityje, apimanti nepavaldžių subjektų veiklos planavimą, metodinę pagalbą, koordinavimą ir priežiūrą.

7. Dalinis funkcinis vadovavimas suprantamas kaip valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veikla, vykdoma nepavaldžių subjektų atžvilgiu tam tikroje valdymo srityje, apimanti bent vieną iš šių funkcijų – nepavaldžių subjektų veiklos planavimą, metodinę pagalbą, koordinavimą ar priežiūrą.

8. Pavaldžių subjektų sistema suprantama kaip valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos srityje veikiančių juridinių asmenų, su valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga susietų tiesioginio pavaldumo ar atskaitomybės ryšiais, visuma.

 

___________________