Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-227 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                     d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo „Dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. balandžio 7 d. nutarimą (protokolo Nr. ŠV7-2), Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS 227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintus nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Panaikinti  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo redakciją TS-72 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras