Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS ĮSTATYMO NR. IX-2183 24 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pašto paslaugų teikėjai, apibrėžti Reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 25 punkte, arba įmonės, gabenančios skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, laikomi turinčiais jų siuntėjų arba gavėjų įgaliojimą deklaruoti tokias siuntas, kurių vertė neviršija 1 000 eurų, o neto masė neviršija 1 000 kilogramų, savo vardu, jeigu šie siuntėjai arba gavėjai nėra iš anksto informavę pašto paslaugų teikėjų arba įmonių, gabenančių skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, kad pageidauja deklaruoti jų siunčiamas arba gaunamas siuntas patys arba paskirdami kitą atstovą muitinėje.“

2. Papildyti 24 straipsnį 4 dalimi:

4. Kai taikoma Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus septintajame skirsnyje nustatyta speciali nuotolinės prekybos prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių, apmokestinimo schema, asmenys, deklaruojantys prekes, laikomi turinčiais gavėjų įgaliojimą deklaruoti prekes savo vardu, jeigu tokių prekių gavėjai nėra iš anksto informavę šių asmenų, kad pageidauja deklaruoti jų gaunamas prekes patys arba paskirdami kitą atstovą muitinėje.“

3. Papildyti 24 straipsnį 5 dalimi:

5. Asmenys, taikantys Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatytą specialią importo pridėtinės vertės mokesčio deklaravimo ir mokėjimo procedūrą, laikomi turinčiais gavėjų įgaliojimą deklaruoti prekes, kurioms taikoma minėta procedūra, savo vardu, jeigu tokių prekių gavėjai nėra iš anksto informavę šių asmenų, kad pageidauja netaikant minėtos procedūros deklaruoti jų gaunamas prekes patys arba paskirdami atstovą muitinėje.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas