Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KULTŪROS CENTRŲ ĮSTATYMO NR. IX-2395 11, 12, 13 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) organizuoja valstybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;“.

 

4 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) organizuoja savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministras iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys                                                                Ramūnas Karbauskis