Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikoje susidariusią padėtį dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir įvertinusi tai, kad visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, o nuo 2020 m. kovo 16 d. – karantinas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildyti jį VI skyriumi:

 

VI SKYRIUS

PAPILDOMŲ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS, PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS SĄLYGOMIS, KUOMET STABDOMAS MOKINIŲ UGDYMAS MOKYKLOSE

 

24. Už laikotarpį, kai susidarius ekstremaliai situacijai Lietuvos Respublikoje yra sustabdytas mokinių ugdymas mokyklose (toliau – ekstremalios situacijos laikotarpis), nevalstybinėms mokykloms, vykdančioms mokinių ugdymą pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos papildomos mokymo lėšos, skaičiuojant po 8 Eur mokiniui, besimokančiam pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, už kiekvieną mokyklos nelankymo dieną ekstremalios situacijos laikotarpiu (nelankymo diena laikoma kiekviena diena, kurią mokiniai būtų lankę mokyklą nesant ekstremalios situacijos). Papildomos mokymo lėšos skaičiuojamos pagal mokinių skaičių, užfiksuotą paskutinę mokymosi dieną, iki buvo nustatyta, kad mokyklose privalomai neorganizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

25. Nevalstybinės mokyklos privalo gauta papildomų mokymo lėšų suma mokinių tėvams (globėjams) sumažinti mokestį, kuris pagal sudarytas mokymo sutartis turėtų būti mokamas už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas (už kiekvieną mokinį mokestis mažinamas vienoda dalimi).“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras