ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

20___ m. ___________ d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 20 ir 21 punktais,  27 straipsnio 2 dalies 26 papunkčiu, 39, 40, 41 straipsniais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Seniūnaičių sueiga yra Savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų seniūnaičių susirinkimas. Tais atvejais, kai seniūnijos nesteigiamos, Savivaldybės meras, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą.“

1.2. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Sueigos sekretoriaus pareigas atlieka seniūnas ar Savivaldybės mero įgaliotas Savivaldybės administracijos darbuotojas.“

1.3. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, kuriose seniūnijos nesteigiamos, išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja Savivaldybės mero nustatytų seniūnaitijų seniūnaičiai ir tų seniūnaitijų aptarnaujamose teritorijoje veikiantys Bendruomenių atstovai.“

1.4. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti Savivaldybės mero nustatytų seniūnaitijų teritorijose veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.“

1.5. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Tais atvejais, kai reikalingas seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį tiesiogiai dalyvaujant seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams, apklausa atliekama elektroniniu paštu informavus prieš 2 dienas iki posėdžio dienos. Seniūnaičiai ir Bendruomenių atstovai nuomonę sprendžiamu klausimu („už“, „prieš“ ar „susilaiko“) pateikia elektroniniu paštu seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretoriui, kuris šią nuomonę įtraukia į posėdžio protokolą (nurodoma data, kada ir kokia pateikta nuomonė, ją pateikęs asmuo, nuomonės pateikimo būdas). Priimant sprendimus elektroniniu būdu, seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 48 val. nuo apklausos / balsavimo paskelbimo pradžios, išskyrus atvejus, kai seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nario nėra dėl objektyvių priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų). Elektroniniu būdu sprendimai laikomi priimtais tuo atveju, jei balsavime dalyvavo daugiau negu pusė seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos narių. Jei sprendimai priimami elektroniniu būdu, tuomet prie protokolo turi būti pridėta elektroninių laiškų kopijos arba kiti balsavimą įrodantys dokumentai.“

1.6. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentingos Savivaldybės institucijos privalo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje; jeigu seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės mero kompetencija, Savivaldybės meras priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus ir veiksmus, jei tokių veiksmų buvo imtasi. Atitinkamų Savivaldybės institucijų sprendimai turi būti paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje).“

1.7. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracija.“

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras