Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 112 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                               d.   Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 112 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato sutrumpintas darbo laiko normas asmenims, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, ir šių darbų, profesijų ir pareigybių sąrašą, ir sutrumpintas darbo laiko normas darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje, įvertinus riziką, nustatyta, kad sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų leistinus dydžius (kiekius) ir techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, ir jų darbo apmokėjimo tvarką. Valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose darbuotojams, kurie grįžta į darbą nepasibaigus atostogoms vaikui prižiūrėti, nustatoma sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo norma, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Ši sutrumpinta darbo norma taikoma vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų jų pasirinkimu iki vaikui sukanka treji metai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalis, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengia ir priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Simonas Gentvilas

Edita Rudelienė

Andrius Bagdonas

Romualdas Vaitkus

Eugenijus Gentvilas

Virgilijus Alekna

Raimundas Lopata

Arminas Lydeka                                                                                                     

Ričardas Juška                                                                                                        

Viktoras Pranckietis                                                                                                

Jonas Varkalys