Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-326  8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                     d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio įskaitymas

Juridinių asmenų, organizuojančių didžiąsias ir mažąsias loterijas pagal Loterijų įstatymą ir lošimus pagal Lošimų įstatymą, sumokėtas loterijų ir lošimų mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas