Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. BIRŽELIO 7 D. NUTARIMO NR. 716 „DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ VYKDANT VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMĄ, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimO Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. _________ __ d. Nr. ____

 

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

 

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnio 1 ir 9 dalimis ir įgyvendindama 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L 315, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“

 

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).                

 

 

 

 

Ministras pirmininkas

 

 

Susisiekimo ministras