Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 3, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 63, 67 IR 68 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba – savivaldybės administracijos direktoriui pavaldus, savivaldybės merui atskaitingas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditui atlikti.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas ir komandiruotės“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui, išskyrus savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos posėdžius, kuriuos savivaldybės tarybos narys praleido dėl jo vykimo į komandiruotę vykdant savivaldybės tarybos nario pareigas.“

3. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės tarybos nariui, kuris reglamento nustatyta tvarka atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas. Savivaldybės tarybos narys į komandiruotę vyksta savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas, skatinimo ir apdovanojimo, priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo, nušalinimo ir atleidimo iš pareigų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio svarstymas ir sprendimo dėl jo priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero teikimu;“.

3. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijų įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka;“.

 

5 Straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Kitus savivaldybės tarybos posėdžius prireikus, ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jis negali eiti pareigų, jo nėra arba, dėl kitų įstatymų jam pavestų funkcijų vykdymo jam negalint pirmininkauti savivaldybės tarybos posėdžiui, – reglamento nustatyta tvarka laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys privalo sušaukti savivaldybės tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys savivaldybės tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių.

2. Pakeisti 17 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“, taip pat kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, balsavimas tęsiamas reglamento nustatyta tvarka. Dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai sprendžiamas savivaldybės tarybos nario, mero įgaliojimų netekimo nesuėjus terminui ar nepasitikėjimo vicemeru, savivaldybės administracijos direktoriumi klausimas. Slaptas balsavimas reglamento nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.“

3. Pakeisti 17 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Savivaldybės tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jeigu nepasinaudoja šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta teise, arba savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Jeigu savivaldybės tarybos posėdžiui pirmininkavo tiek meras, tiek šio straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys, posėdžio protokolą pasirašo meras ir posėdžiui pirmininkavęs savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Posėdžio protokolas savivaldybės interneto svetainėje paskelbiamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.“

 

6 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) siūlo savivaldybės tarybai Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka skelbti konkursą į savivaldybės kontrolieriaus pareigas ar skirti savivaldybės kontrolierių antrai kadencijai be konkurso, skatinti ir apdovanoti, skirti priemoką, skirti tarybinę nuobaudą, nušalinti nuo pareigų arba atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;“.

 

7 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Papildyti 21 straipsnį 9 dalimi:

9. Savivaldybės tarybos komitetų sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“, taip pat kai balsų „už“ gauta tiek pat kiek „prieš“ ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, balsavimas tęsiamas reglamento nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės tarybos iniciatyva ir jos sprendimu arba pagal pateiktą mero siūlymą savivaldybės tarybos sprendimu, išskyrus Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją, gali būti sudaromos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

2.   Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai ar savivaldybės gyventojai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“

3.   Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku tarybos sprendimu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta šio įstatymo 11 straipsnyje, tarybos narys. Komisijos pirmininkas, išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką, komisijos narių siūlymu komisijos sprendimu nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Jeigu šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, per 2 mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo dienos šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti paskirti nauji šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkai.“

4.   Papildyti 22 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Savivaldybės tarybos komisijų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių. Savivaldybės tarybos komisijų sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“, taip pat kai balsų „už“ gauta tiek pat kiek „prieš“ ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, balsavimas tęsiamas komisijos nuostatų nustatyta tvarka.“

5.   Buvusią 22 straipsnio 10 dalį laikyti 11 dalimi.

 

9 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nustatomas toks išrinkto mero priesaikos tekstas:

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“.

 

10 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 27 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) organizuoja savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;“.

2.   Pakeisti 27 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, nuostatus ir darbo užmokesčio fondą bei didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių biudžetinėje įstaigoje;“.

3.   Pakeisti 27 straipsnio 2 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23) suteikia savivaldybės administracijos direktoriui, vicemerui ir kitiems mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, savivaldybės kontroleriui, kai savivaldybės kontrolierius nepaskirtas arba laikinai neina savo pareigų, – jo pavaduotojui atostogas, siunčia administracijos direktorių, vicemerą ir kitus mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, savivaldybės kontrolierių, kai savivaldybės kontrolierius nepaskirtas arba laikinai neina savo pareigų, – jo pavaduotoją į komandiruotes;“.

4. Papildyti 27 straipsnio 2 dalį 28 punktu ir jį išdėstyti taip:

28) vykdo kitus šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.“

5. Papildyti 27 straipsnį 4 dalimi:

4. Meras įgaliojimams vykdyti gali pasitelkti savivaldybės administraciją.“

 

11 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Meras turi teisę į 22 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Merui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą, kaip jis apibrėžiamas Valstybės tarnybos įstatyme, suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.  Meras priima potvarkius dėl atostogų jam suteikimo. Apie merui suteiktas atostogas reglamento nustatyta tvarka  informuojama savivaldybės taryba. Atostogų metu meras neina mero pareigų.“

2.   Pakeisti 29 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Meras priima potvarkius dėl jo vykimo į komandiruotes. Apie mero komandiruotę reglamento nustatyta tvarka informuojama savivaldybės taryba.“

 

12 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) meras dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo, nusišalinimo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų;“.

2. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Merą pavaduojantis vicemeras vykdo visus šiame įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 20 ir 21 punktuose. Vicemerui pavaduojant merą, šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13 ir 15 punktuose nustatytus mero įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba, o šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus – laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys.“

 

13 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Meras savivaldybės tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas. Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas ir (arba) šio klausimo nesvarsto, meras turi teisę savo sprendimu savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru. Jeigu meras, savivaldybės tarybai pirmą kartą nepritarus arba nesvarsčius jo teiktos kandidatūros, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš savivaldybės tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas“

 

14 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su savivaldybės tarybos posėdžiais, aptarnauja, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir vertina savivaldybės tarybos sprendimų projektų atitiktį šiame įstatyme ir reglamente nustatytiems reikalavimams savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius (-iai). Padėti jam (jiems) atlikti priskirtas funkcijas jis (jie) gali pasitelkti savivaldybės administraciją.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) reglamento nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto registravimo dienos, pateikia išvadas dėl savivaldybės tarybos sprendimo projekto, išskyrus šios dalies 5 punkte ir šio įstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodytus spendimų projektus. Jeigu savivaldybės tarybos sprendimo projektas didelės apimties, administracijos direktoriaus įsakymu išvadų pateikimo terminas vieną kartą gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų. Šio įstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju išvada pateikiama reglamento nustatyta tvarka iki savivaldybės tarybos posėdžio;“.

3.   Papildyti 33 straipsnio 3 dalį 8 punktu:

8) padeda merui vykdyti jam suteiktus įgaliojimus;“.

4.   Papildyti 33 straipsnio 3 dalį 9 punktu:

9) padeda savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriui (-iams) įgyvendinti jam (jiems) pavestas funkcijas.“

 

15 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Papildyti 34 straipsnio 6 dalį 11 punktu ir jį išdėstyti taip:

11) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.“

 

16 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos rekomendaciją dėl seniūnijos – biudžetinės įstaigos – steigimo tikslingumo, įvertinus seniūnijos teikiamų ar numatomų teikti viešųjų paslaugų kiekį, mastą ir kokybę, kiek bus tenkinami gyvenamųjų vietovių bendruomenių viešieji interesai;“.

 

17 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 63 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

63 straipsnis. Savivaldybių turtas 

Savivaldybių turto sandara ir įsigijimo būdai, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka nustatyta Konstitucijoje, įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir savivaldybių tarybų sprendimuose.“

 

18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 67 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atlieka išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą bei vertinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;“.

2. Pakeisti 67 straipsnio 9 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus, tvirtina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus; Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;“.

3. Pakeisti 67 straipsnio 9 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) sudaro savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, jį pateikia Kontrolės komitetui, su šio plano projektu supažindina savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybą; kiekvienais metais iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas; prireikus patvirtintą savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;“.

4. Pakeisti 67 straipsnio 9 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) finansinio, atitikties ir veiklos audito ar vertinimo metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;“.

5. Pakeisti 67 straipsnio 10 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) finansinio, atitikties ir veiklos audito ar vertinimo metu turi teisę įeiti į audituojamo subjekto patalpas, gauti visus auditui atlikti reikalingus dokumentus ir duomenis, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;“.

6. Pakeisti 67 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Atlikdama auditą, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi teisę pasinaudoti savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jeigu audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais.“

7. Pakeisti 67 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba veiklos plane numatytam išorės finansiniam, atitikties ir veiklos auditui ar vertinimui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.“

 

19 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 68 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

68 straipsnis. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba“.

2.   Pakeisti 68 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybą (toliau – vidaus audito tarnyba) įsteigia savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės administracijos struktūrą.“

3. Pakeisti 68 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Vidaus audito tarnyba savo funkcijas įgyvendina atlikdama vidaus auditus ir jų rezultatų pagrindu formuluodama rekomendacijas. Vidaus auditoriai atlikto audito ataskaitas pateikia merui ir audituotų subjektų vadovams. Meras ir audituotų subjektų vadovai turi priimti sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. Be to, atliktų vidaus auditų ataskaitos gali būti teikiamos savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, kai jie raštu to prašo.“

 

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas