Projektas NR. XIVP-685(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMO

NR. XI-329 PAVADINIMO, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121,13, 20 STRAIPSNIŲ, 1 ir

2 PRIEDŲ PAKEITIMO ir įstatymo papildymo 122 Straipsniu ir PENKTUOJU2 SKIRsNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLIMATO KAITOS VALDYMO

ĮSTATYMAS“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Anglies dioksido ekvivalentas – metano (CH4), azoto suboksido (N2O), hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC), sieros heksafluorido (SF6), azoto trifluorido (NF3) dujų kiekis, kuris daro tokį patį poveikį klimato kaitai kaip viena tona anglies dioksido (CO2).

2. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD)anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir azoto trifluoridas (NF3).“

3. Papildyti 2 straipsnį 17 dalimi:

17. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos kryptis nustato Lietuvos Respublikos Seimas tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ir priimdamas įstatymus. Ilgesnės negu 10 metų trukmės nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos tikslus ir uždavinius nustato Seimas tvirtindamas Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 10 metų strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniame pažangos plane. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos priemones Nacionaliniame pažangos plane ir Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje numatytiems uždaviniams įgyvendinti Vyriausybė suplanuoja nacionalinėse plėtros programose ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (toliau – NEKS veiksmų planas). NEKS veiksmų plano priemonės ir projektai įgyvendinami rengiant ir įgyvendinant nacionalines plėtros programas ir jų priemones pagal Vyriausybės tvirtinamos Strateginio valdymo metodikos reikalavimus.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais veiklos vykdytojai iki aplinkos ministro nustatyto termino privalo atsisakyti tokio apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus jų išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui, išreikštam tonomis, ir tai deklaruoti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.“

2. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 4 dalį.

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Veiklos vykdytojas, teikdamas paraišką dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo su leidimu išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, leidimą išduodančiai institucijai papildomai pateikia aplinkos ministro nustatytos formos įsipareigojimą atsisakyti apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam ir nepriklausomo vertintojo patikrintam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui.“

 

6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Apyvartiniai taršos leidimai galioja neterminuotai. Nuo 2021 m. sausio 1 d. išduotų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas 10 metų laikotarpis atsiskaitymams už išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, galiojimo pradžia laikomi to laikotarpio pirmieji metai.“

2. Papildyti 8 straipsnį 5 dalimi:

5. Draudžiama disponuoti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre veiklos vykdytojo sąskaitoje turimais apyvartiniais taršos leidimais, kurie buvo paskirti nemokamai, kai veiklos vykdytojui iškeliama bankroto byla. Iškėlus veiklos vykdytojui bankroto bylą, šiais apyvartiniais taršos leidimais galima atsiskaityti tik už bankrutuojančio veiklos vykdytojo išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o likę nepanaudoti apyvartiniai taršos leidimai grąžinami į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre esančią apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sąskaitą.“

 

7 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo siūlo sudaryti sandorį, už kurį būtų atsiskaitoma nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu, Vyriausybė įvertina Vyriausybės įgaliotos institucijos pateiktą aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pagrindimą. Pagrindimas parengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka, numatant, kad turi būti įvertintas ir pagrįstas ekvivalentiškų gautinų lėšų už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus ir siūlomo naujo ilgalaikio materialiojo turto verčių skirtumas. Vyriausybė gali priimti sprendimą, kad nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus gali atsiskaityti ekvivalentišku lėšų už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus kiekiui nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu, kuris atitinka Europos ir Lietuvos standartų reikalavimus ir bus naudojamas klimato kaitą mažinantiems šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo krypčių projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti (toliau – turtas). Nustatytosios normos vienetų vertė nustatoma pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos derybų būdu su nustatytosios normos vienetus perkančiąja valstybe ar jos įgaliotu asmeniu sutartą Lietuvos Respublikai palankiausią kainą.“

 

8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams: gyvenamiesiems namams ir visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti; kitiems projektams, kurie leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse, įgyvendinti;“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Nacionaliniame pažangos plane ir Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje numatytus nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos uždavinius įgyvendinančių NEKS veiksmų plano ir nacionalinių plėtros programų priemonėms ir jas įgyvendinantiems projektams vykdyti;“.

3. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcinėms galimybėms didinti;“.

4. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Programos lėšoms ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrui administruoti, nacionalinėms išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir prognozių rengimo sistemoms parengti, politikos ir priemonių poveikio klimato kaitos švelninimui vertinti.“

5. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Programos lėšų valdymo bendrosios nuostatos:

1) ketverių metų Programos investicijų planus, metines Programos lėšų panaudojimo ataskaitas rengia ir Programos lėšas administruoja Aplinkos ministerija;

2) ketverių metų Programos investicijų planus ir jų pakeitimus, apsvarstytus su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, tvirtina Vyriausybė;

3) metines Programos lėšų panaudojimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitas Aplinkos ministerija teikia Vyriausybei ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetui;

4) kartu su ketverių metų Programos investicijų planais ir metinėmis Programos lėšų panaudojimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitomis pateikiama informacija apie planuojamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimus kiekvienai finansavimo krypčiai.“

6. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu Vyriausybė pagal šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorio sudarymo, pagal kurį nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo mainais už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus atsiskaito turtu, ir jeigu šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija pasirašo nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartį, mainais už perleistus nustatytosios normos vienetus gautas turtas Vyriausybės sprendimu perduodamas šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų Programos lėšų panaudojimo krypčių projektus ir (ar) priemones įgyvendinantiems subjektams:

1) savivaldybėms nuosavybėn jų funkcijoms įgyvendinti, kai yra savivaldybės tarybos sutikimas;

2) valstybės institucijoms ir įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti šiuo turtu patikėjimo teise.“

7. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Turto priėmimo–perdavimo aktą pasirašo šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti turtą perimantys subjektai ir šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

8. Pripažinti netekusia galios 10 straipsnio 7 dalį.

 

9 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Veiklos vykdytojai ir (ar) ūkio subjektai, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, gali panaudoti bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų veiklos išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus ir patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus jiems nustatyto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslo iki 2020 m. gruodžio 31 d. daliai užskaityti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

10 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikai, jos teritorijoje registruotiems veiklos vykdytojams ir (ar) jai priskirtiems administruoti orlaivių naudotojams nuosavybės teise priklausantys Kioto vienetai, apyvartiniai taršos leidimai, Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams paskirti metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetai ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus išmetamo ir absorbuoto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetai, sukaupti pagal Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus lankstumo priemones, reikalavimus, registruojami Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre esančiose Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančiose sąskaitose.“

 

11 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 121 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) juridiniame asmenyje atestuojamai veiklai atlikti dirba ne mažesnis kaip aplinkos ministro nustatytas skaičius darbuotojų, turinčių teisės aktų nustatyta tvarka arba kitos valstybės narės atsakingos institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją atlikti šaldymo įrangos patikrą dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio, ją montuoti, eksploatuoti, atlikti jos techninę priežiūrą ir (ar) surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš šaldymo įrangos, o fizinis asmuo turi šiame punkte nurodytą pažymėjimą;“.

2. Pakeisti 121 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:

1) atestato turėtojui per 30 kalendorinių dienų pateikus patikslintus duomenis, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;

2) atestato turėtojui per 30 kalendorinių dienų užtikrinus atitiktį šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;

3) atestato turėtojo prašymu, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytais pagrindais.“

3. Pakeisti 121 straipsnio 7 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) atestato turėtojas po atestato galiojimo sustabdymo per 30 kalendorinių dienų nepateikė patikslintų duomenų, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais;“.

4. Pakeisti 121 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) atestato turėtojas per 30 kalendorinių dienų neužtikrino atitikties šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;“.

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 122 straipsniu

Papildyti Įstatymą 122 straipsniu:

122 straipsnis. Transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis paslaugos kokybės užtikrinimo garantinio termino nustatymas

Atlikus oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis paslaugą, transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis veiklos vykdytojas privalo suteikti oro kondicionieriaus pildymo paslaugos kokybės garantinį terminą, ne trumpesnį kaip trims mėnesiams.“

 

 

13 straipsnis. Įstatymo papildymas penktuoju2 skirsniu

Papildyti Įstatymą penktuoju2 skirsniu:

 

PENKTASIS2 SKIRSNIS

NACIONALINĖS IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS IR PROGNOZIŲ RENGIMO SISTEMOS

 

123 straipsnis. Nacionalinė išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sistema

1. Aplinkos ministras paskiria už nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimą ir teikimą atsakingas institucijas, nustato šios ataskaitos (ar jos atskirų dalių) rengimo ir teikimo tvarką, periodiškumą ir terminus. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos paskirtis – įvertinti iš atskirų šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos duomenų parengimą laiku, skaidrumą, tikslumą, nuoseklumą, palyginamumą ir išsamumą.

2. Siekiant užtikrinti nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos kokybę ir siekiant į apskaitos procesą įtraukti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, kitas institucijas, aplinkos ministras sudaro Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupę, tvirtina jos sudėtį ir darbo reglamentą. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupės veiklos tikslas – atlikti ekspertines duomenų analizes, apskaičiuoti išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atskiruose energetikos, transporto, pramonės procesų ir produktų naudojimo, žemės ūkio, atliekų, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuose. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupės narių darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka.

 

124 straipsnis. Nacionalinė išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų prognozių rengimo sistema

Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato nacionalinę politikos ir priemonių poveikio vertinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių ir ataskaitų rengimo ir teikimo tvarką ir paskiria atsakingas už politikos ir priemonių poveikio vertinimą ir modeliavimu pagrįstą iš atskirų šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozavimą institucijas.

 

125 straipsnis. Nacionalinis klimato kaitos komitetas

Nepriklausomoms mokslinėms konsultacijoms nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo, vertinimo ir įgyvendinimo klausimais teikti sudaromas Nacionalinis klimato kaitos komitetas, kurio sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina aplinkos ministras. Nacionalinis klimato kaitos komitetas yra patariamoji Aplinkos ministerijos institucija, neturinti juridinio asmens statuso, sudaryta iš mokslo ir studijų institucijų atstovų.“

 

14 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Veikos, už kurias skiriamos ekonominės baudos

Skiriama vieno šimto eurų atitinkamai pagal Europos vartotojų kainų indeksą indeksuojama ekonominė bauda:

1) veiklos vykdytojams, kurie pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus eksploatuoja savo valdomus įrenginius ar orlaivius ir privalo registruotis, – už kiekvieną į atmosferą išmestą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą neužsiregistravus arba

2) veiklos vykdytojams, kurie iš įrenginių ar orlaivių išmeta į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas neturėdami galiojančio Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduoto leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, – už kiekvieną į atmosferą išmestą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą, arba

3) veiklos vykdytojams už kiekvieną išmestą į atmosferą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą, dėl kurio šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu jie neatsisako apyvartinių taršos leidimų.“

 

15 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys, kuriems paskirta ekonominė bauda už šio įstatymo 13 straipsnio 3 punkte nurodytas veikas, neatleidžiami nuo įsipareigojimo atsisakyti apyvartinių taršos leidimų, atitinkančių tą perteklinį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris susidarytų, jeigu būtų atsisakoma kitų kalendorinių metų leidimų.“

 

16 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 1 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

klimato kaitos valdymo įstatymo

1 priedas“.

2. Pakeisti Įstatymo 1 priedo lentelės 29 punkto i papunktį ir jį išdėstyti taip:

i) skrydžiai, atliekami vykdant su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus, kurie nustatyti pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių maršrutams atokiausiuose regionuose, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnio 1 dalyje, arba maršrutams, kuriais per metus siūloma pervežti ne daugiau kaip 30 000 keleivių; ir“.

3. Pakeisti Įstatymo 1 priedo lentelės 29 punkto j papunktį ir jį išdėstyti taip:

j) skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka komercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis:

– mažiau negu 243 skrydžius per tris iš eilės keturių mėnesių laikotarpius; arba

– skrydžius, kurių bendras metinis išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis negu 10 000 tonų. Skrydžiai, kurie nurodyti šio punkto l ir m papunkčiuose arba kurių vienintelis tikslas – skraidinti valstybės narės oficialią misiją atliekantį valdantį monarchą ir jo artimuosius giminaičius, valstybės vadovus, vyriausybės vadovus ir vyriausybės ministrus pagal šį punktą šiai veiklai negali būti nepriskiriami;“.

4. Pakeisti Įstatymo 1 priedo lentelės 29 punkto k papunktį ir jį išdėstyti taip:

k) nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. – skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka nekomercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis skrydžius, kurių bendras metinis išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 1 000 tonų (įskaitant teršalus, išmetamus vykdant šio punkto l ir m papunkčiuose nurodytus skrydžius);“.

5. Papildyti Įstatymo 1 priedo lentelės 29 punktą l papunkčiu:

l) skrydžiai iš Šveicarijos Konfederacijoje esančių aerodromų į Europos ekonominėje erdvėje esančius aerodromus;“.

6. Papildyti Įstatymo 1 priedo lentelės 29 punktą m papunkčiu:

m) skrydžiai iš Jungtinės Karalystės teritorijoje esančių aerodromų į Europos ekonominės erdvės teritorijoje esančius aerodromus.

 

17 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

klimato kaitos valdymo įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2020/1071.

2. 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

3. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

4. 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr.1193/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1123.

5. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006.

6. 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2067, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir įmonių sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausi reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos.

7. 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2392, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę.

8. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/268.

9. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013.

10. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/504.

11. 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2020/1071, kuriuo dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Šveicarijos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB.

12. 2020 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2020/1208 dėl informacijos, valstybių narių teikiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999, struktūros, formato, teikimo tvarkos ir peržiūros, kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014.

13. 2021 m. birželio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1416, kuriuo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Jungtinės Karalystės iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB.

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą reiškia nuorodas į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė                                                                  Aistė Gedvilienė