Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ TEORIJOS ŽINIŲ PATIKRINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                  d.  Nr.  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1178/2011 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/2227, VI priedo ARA.FCL.300 dalies a punktu,

tvirtinu Civilinės aviacijos specialistų teorijos žinių patikrinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Direktorius

 


 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2022 m.                        d. įsakymu Nr.

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ TEORIJOS ŽINIŲ PATIKRINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinės aviacijos specialistų teorinių žinių patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustatyto asmenų, siekiančių gauti avialinijų transporto piloto, daugianarės įgulos piloto, komercinės aviacijos piloto, piloto mėgėjo, lengvojo orlaivio piloto, oro baliono piloto ar sklandytuvo piloto licenciją, nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą, aviacijos saugumo specialisto atestacijos pažymėjimą, eksperimentinės kategorijos orlaivių techninės priežiūros specialistų bei asmenų, siekiančių tapti orlaivių arba jų komponentų techninės priežiūros, nepertraukiamąjį tinkamumo skraidyti užtikrinančių organizacijų, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtaisiais darbuotojais, teorijos žinių patikrinimo (toliau – egzaminavimas) sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

2.1. (A) – lėktuvas.

2.2. ATPL – avialinijų transporto piloto licencija.

2.3. BIR – bazinė skrydžių pagal prietaisus kvalifikacija.

2.3. BPL – oro baliono piloto licencija.

2.4. CPL – komercinės aviacijos piloto licencija.

2.5. EASA – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra.

2.6. ECQB – Europos centrinis klausimų bankas.

2.7. Egzaminuotojas – viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros Transporto paslaugų skyriaus specialistas, pagal pareiginius nuostatus atsakingas už egzaminavimo organizavimą ir priežiūrą.

2.8. Egzaminų sesija – 10 iš eilės einančių kalendorinių dienų, skirtų laikyti ATPL(A), ATPL(H), ATPL(H)/IR, CPL(A), CPL(H), IR(A) ir (H) arba BIR kategorijos egzaminus.

2.9. FCL – skrydžio įgulos narių licencijavimas.

2.10. (H) – sraigtasparnis.

2.11. IR – skrydžių pagal prietaisus kvalifikacija.

2.12. LAPL lengvojo orlaivio piloto licencija.

2.13 MPL – daugianarės įgulos piloto licencija

2.14. PPL – piloto mėgėjo licencija.

2.15. Pretendentas – asmuo, laikantis teorijos egzaminus.

2.16. SPL – sklandytuvo piloto licencija.

2.17. Teorijos egzaminas – testas, laikomas kompiuteriu.

2.18. TKA – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/2227;

3.2. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1087;

3.3. 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/425;

3.4. 2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/1874;

3.5. 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių vykdymo sklandytuvais ir sklandytuvų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1874;

3.6. Priimtinomis atitikties užtikrinimo priemonėmis (toliau – AMC) ir rekomendacine medžiaga (toliau – GM), kurias priėmė Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra dėl 3.1–3.5 papunkčiuose nurodytų reglamentų.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI EGZAMINAVIMO REIKALAVIMAI

 

4. Egzaminavimas vykdomas TKA patalpose. Egzamino metu egzaminų klasėje nuolat privalo būti ne mažiau kaip vienas egzaminuotojas. Į egzaminų klasę įleidžiami tik egzaminuotojai, egzaminą laikantys pretendentai ir už egzaminavimo vykdymo priežiūrą atsakingi TKA Personalo licencijavimo, Aviacijos saugumo bei Orlaivių skyrių darbuotojai.

5. Laikyti egzaminą leidžiama tik tam pretendentui, kuris:

5.1. iš anksto užsiregistravo egzaminui TKA elektroninėje registravimosi į egzaminus sistemoje;

5.2. pateikė atitinkamame Aprašo skyriuje nurodytus dokumentus;

5.3. sumokėjo už egzaminą Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka;

5.4. atvykęs į egzaminą pateikė savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6. Atitinkamuose Aprašo skyriuose, atsižvelgiant į laikomo egzamino rūšį, nurodytus dokumentus pretendentas gali pateikti per TKA elektroninę registravimosi į egzaminus sistemą arba atvykęs laikyti egzaminą.

7. Pretendentui neatvykus nustatytu egzamino laiku arba pavėlavus ilgiau nei 15 minučių, egzaminuotojas, atsižvelgdamas į laikomo egzamino trukmę ir kompiuterių užimtumą, gali neleisti jam laikyti egzamino.

8. Prieš pradedant laikyti egzaminą, egzaminuotojas patikrina pretendento asmens tapatybę ir TKA elektroninėje egzaminavimo sistemoje priskiria egzaminą. Jei pretendentas neturi savo paskyros TKA elektroninėje registravimosi į egzaminus sistemoje ir į egzaminą registruoja jį kitas asmuo iš savo paskyros, egzaminuotojas pasirašytinai supažindina pretendentą su Aprašo 6 priede pateikta egzaminų laikymo tvarka. Egzaminas laikomas pradėtu, kai pretendentas pradeda egzamino laikymą TKA elektroninėje egzaminavimo sistemoje ir pradedamas skaičiuoti egzaminui skirtas laikas.

9. Egzaminuotojui draudžiama tiesioginiais ar netiesioginiais veiksmais suteikti pagalbą pretendentui, komentuoti egzaminų klausimus tiek egzamino metu, tiek egzaminui pasibaigus.

10. Egzamino laikymo metu pretendentui draudžiama naudotis ne egzaminuotojo suteikta arba leista naudoti literatūra ir priemonėmis, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėtis su kitais asmenimis arba be egzaminuotojo leidimo palikti egzamino laikymo vietą.

11. Jeigu pretendentas nesilaiko Aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų, egzaminuotojas nutraukia egzaminą, surašo Egzamino nutraukimo aktą (3 priedas) ir įvertina egzamino laikymo rezultatą neigiamai.

12. Po egzamino pretendentas privalo grąžinti egzaminuotojui visas egzaminuotojo jam suteiktas priemones, priedus bei užrašų lapus.

13. Atsakius į visus egzamino metu pateiktus klausimus arba pasibaigus egzamino laikui, pretendentui iškart pateikiamas egzamino rezultatas. Egzaminas laikomas baigtu, kai pretendentui kompiuterio ekrane pateikiamas egzamino rezultatas.

14. Egzaminų laikymas yra stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis. Vaizdo įrašas saugomas 14 kalendorinių dienų. Įspėjimai apie stebėjimą vaizdo kameromis pateikiami ant egzaminavimo klasės durų ir prie kiekvieno kompiuterio (egzaminavimo vietos).

15. Jeigu egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, taip pat egzaminui nutrūkus dėl bet kokių kitų nuo pretendento nepriklausančių techninių priežasčių, egzamino rezultatas anuliuojamas, o egzaminas laikomas iš naujo be papildomo apmokėjimo. Tokiu atveju egzaminuotojas surašo Egzamino nutrūkimo aktą (4 priedas) ir, atsižvelgdamas į egzaminų klasės užimtumo grafiką bei technines galimybes, leidžia tęsti egzamino laikymą ar neatlygintinai perlaikyti jį tą pačią dieną arba pasirinkti kitą pretendentui patogią egzamino laikymo dieną.

16. Egzaminų rezultatai saugomi TKA elektroninėje egzaminavimo sistemoje  ne mažiau 10 metų.

 

III SKYRIUS

REGISTRACIJA EGZAMINUI IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

17. Pretendentas, norėdamas užsiregistruoti egzamino laikymui, susikuria registracijos paskyrą ir nurodo tikslius savo kontaktinius duomenis, kad prireikus galima būtų su juo susisiekti. Egzaminui registruojamasi per TKA elektroninę registravimosi į egzaminus sistemą, esančią TKA svetainėje. Paskyros sukūrimo metu pretendentas privalo susipažinti su egzaminavimo tvarka.

18. Registruodamasis egzaminui, pretendentas pasirenka norimo laikyti egzamino tipą, kategoriją, pavadinimą, egzamino laikymo datą ir laiką.

19. Tam pačiam egzaminui laikyti registruojamasi tik pasibaigus esamai registracijai arba pretendentui ją atšaukus.

20. Apie sėkmingą egzamino laikymo laiko rezervaciją TKA elektroninė registravimosi į egzaminus sistema pretendentą informuoja automatiškai elektroniniu laišku.

21. Egzaminavimo paslaugos apmokamos arba sumokėti mokėjimai grąžinami Apmokėjimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas paslaugas ir skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2-48 „Dėl Apmokėjimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas paslaugas ir skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

22. Jeigu pretendentas registruojasi egzaminui, kuris vyks mažiau nei po 24 valandų, ir negali sumokėti per elektroninę bankininkystės sistemą – per savo registracijos paskyrą privalo pateikti mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir informuoti apie tai TKA elektroninio pašto adresu [email protected].

23. Rezervuoto egzamino laikymo laiko atšaukimas:

23.1. Pretendentas gali atšaukti rezervuotą egzamino laikymo laiką iki egzamino datos ir apmokėjimą panaudoti kitai rezervacijai;

23.2. Pretendentui neatlikus mokėjimo rezervuotas egzamino laikymo laikas atšaukiamas automatiškai.

 

IV SKYRIUS

AVIALINIJŲ TRANSPORTO PILOTO, DAUGIANARĖS ĮGULOS PILOTO,KOMERCINĖS AVIACIJOS PILOTO, PILOTO MĖGĖJO, LENGVOJO ORLAIVIO PILOTO, SKLANDYTUVO PILOTO ARBA ORO BALIONO PILOTO LICENCIJĄ GAUTI ARBA ATNAUJINTI NORINČIŲ PRETENDENTŲ EGZAMINAVIMAS

 

24. Pretendentui leidžiama laikyti egzaminus, jeigu:

24.1. jis pateikė patvirtintos mokymo organizacijos arba deklaruotosios mokymo organizacijos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių išduotą mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą;

24.2. patvirtinta mokymo organizacija arba deklaruotoji mokymo organizacija pateikė TKA ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių išduotą rekomendaciją, ir atitinkamo teorijos mokymo kurso dalies baigimą patvirtinantį dokumentą.

25. Jeigu egzaminas nutrauktas pagal Aprašo 11 punktą, panaikinami visi prieš tai pretendento išlaikyti egzaminai. Šiuo atveju pakartotinai laikyti egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo egzamino nutraukimo dienos.

26. Pretendento laikomo ATPL(A), ATPL(H), ATPL(H)/IR, CPL(A), CPL(H), IR(A) ir (H), CB-IR arba BIR egzamino klausimų skaičius bei egzamino laikymo trukmė nustatoma vadovaujantis EASA priimtomis AMC ir GM, o klausimų paskirstymas pagal mokymo programos temas vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1178/2011. Egzaminai laikomi tik anglų kalba.

27. Pagal klausimų sudėtingumą, klausimai yra vertinami skirtingu balų skaičiumi. Maksimalus balų skaičius egzamine nėra viešai skelbiamas, tačiau pretendentui pasiteiravus, ši informacija po egzamino jam gali būti pateikta.

28. Egzamino metu yra galimybė praleisti klausimą ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo. Prie praleistų klausimų galima grįžti peržiūrėjus visus klausimus, bet nepasibaigus egzamino laikui. Jei klausimas atsakytas, atsakymo variantų pakeisti negalima. Visi neatsakyti klausimai laikomi atsakytais neteisingai.

29. Egzaminas laikomas išlaikytas, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 75 procentų galimos balų sumos. Pretendentas nesupažindinamas su egzamino metu padarytomis klaidomis.

30. Po egzamino pretendentui jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas elektroninis laiškas su egzamino rezultatais.

31. Egzaminuotojas, po kiekvieno išlaikyto egzamino, egzaminų rezultatus surašo į atitinkamą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ 65 ir 67 prieduose nustatytos formos teorijos egzaminų lapelį. Visų laikytų egzaminų rezultatai yra įrašomi į pretendento bylą, saugoma ne mažiau 10 metų.

32. Visi ATPL(A), ATPL(H), ATPL(H)/IR, CPL(A), CPL(H), MPL, IR(A) ir (H), CB-IR, BIR egzaminai privalo būti išlaikyti per 6 sesijas bei 18 mėnesių laikotarpį. Vieną egzaminą galima laikyti 4 kartus. Egzamino perlaikymas galimas tik kitoje sesijoje.

33. Visi LAPL(A), LAPL(H), PPL(A), PPL(H), SPL ir BPL egzaminai privalo būti išlaikyti per 18 mėnesių laikotarpį.

34. ATPL(A), ATPL(H), ATPL(H)/IR, CPL(A), CPL(H), MPL, IR(A) ar (H), CB-IR, BIR egzaminams naudojami ECQB.

35. LAPL(A), LAPL(H), PPL(A). PPL(H), SPL ir BPL licencijoms gauti egzaminui naudojami TKA klausimynai, kurie sudaromi Aprašo 5 priede nustatyta tvarka.

36. LAPL(A), LAPL(H), PPL(A), PPL(H), SPL ir BPL egzaminai ir jų trukmė nurodyti Aprašo 1 priede. LAPL(A), LAPL(H), PPL(A), PPL(H) egzaminai laikomi anglų arba lietuvių kalbomis. SPL ir BPL egzaminai laikomi tik lietuvių kalba.

37. Pretendento prašymu jam gali būti išduota jo laikytų egzaminų rezultatų suvestinė, kurią pasirašo egzaminuotojas. Egzaminų rezultatų suvestinė yra rengiama ir registruojama TKA dokumentų valdymo sistemoje tik po apmokėjimo už šią paslaugą ir siunčiama pretendentui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei pretendentas pageidauja, egzaminų rezultatų suvestinės originalą gali atsiimti TKA iš anksto sutartu laiku. Egzaminų rezultatų suvestinė išduodama tik anglų kalba.

 

V SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS

 

38. Aviacijos saugumo darbuotojų egzaminavimui Aprašas taikomas tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašas, patvirtintas viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ .

39. Aviacijos saugumo specialistų teorijos egzaminų pavadinimai, klausimų skaičius ir egzaminų trukmė nurodyti Aprašo 2 priede.

 

VI SKYRIUS

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SISTEMŲ NUOTOLINIŲ PILOTŲ EGZAMINAVIMAS

 

40. Klausimai pagal mokymo programos temas paskirstomi vadovaujantis Bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo, patvirtinto viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2-308 „Dėl Bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedu.

41. Prieš pradedant laikyti egzaminą, egzaminatorius patikrina ir įsitikina, kad pretendentas yra išlaikęs internetinį teorijos žinių egzaminą ir turi galiojantį Internetinio mokymo baigimą patvirtinantį pažymėjimą (A1/A3) arba turi galiojantį Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A1/A3 ir A2). Turimą pažymėjimą pretendentas turi parodyti egzaminuotojui. Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimui (A2) gauti egzaminai laikomi anglų ir lietuvių kalbomis. Teorijos žinių pažymėjimui (STS) gauti egzaminai laikomi tik lietuvių klaba.

42. Egzamino metu yra galimybė praleisti klausimą ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo. Prie praleistų klausimų galima grįžti peržiūrėjus visus klausimus, bet nepasibaigus egzamino laikui. Jei klausimas atsakytas, atsakymo variantų pakeisti negalima. Visi neatsakyti klausimai laikomi atsakytais neteisingai.

43. Jei egzaminas nutrauktas pagal Aprašo 11 punktą, pretendentui pakartotinai laikyti teorijos egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo egzamino nutraukimo datos.

44. Egzaminas išlaikomas, jei pretendentas teisingai atsako ne mažiau kaip 75 procentus visų klausimų.

45. Po egzamino pretendentui elektroniniu paštu automatiškai išsiunčiamas elektroninis laiškas su egzamino rezultatais.

46. Po egzamino pretendentas turi galimybę peržiūrėti savo klausimus ir gali būti supažindinamas su egzamino metu padarytomis klaidomis.

 

VII SKYRIUS

EKSPERIMENTINIŲ ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ BEI ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI ORLAIVIŲ IR (AR) JŲ KOMPONENTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, NEPERTRAUKIAMOJO ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI VADYBOS, ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKYMO ORGANIZACIJŲ PASKIRTAISIAIS DARBUOTOJAIS, EGZAMINAVIMAS

 

47. Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros specialistų egzaminavimui Aprašas taikomas tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 4R-68 „Dėl Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedas.

48. Egzamino metu nėra galimybės praleisti klausimo ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo. Jei klausimas atsakytas, atsakymo variantų pakeisti negalima. Visi neatsakyti klausimai laikomi atsakytais neteisingai.

49. Teorijos egzaminas išlaikomas, jei pretendentas surenka ne mažiau kaip 75 procentus galimos balų sumos. Pretendentas nesupažindinamas su egzamino metu padarytomis klaidomis.

50. Neišlaikius egzamino, perlaikyti jį galima praėjus 1 mėnesiui nuo jo laikymo dienos.

51. Neišlaikius egzamino tris kartus iš eilės, perlaikyti jį galima praėjus 12 mėnesių nuo pirmojo nesėkmingo laikymo dienos.

52. Jei egzaminas nutrauktas pagal Aprašo 11 punktą, pakartotinai laikyti teorijos egzaminą gali būti leista ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo egzamino nutraukimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

APELIACIJOS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

53. Su egzamino rezultatais nesutinkantis pretendentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po egzamino laikymo dienos gali pateikti TKA direktoriui apeliaciją dėl egzamino įvertinimo.

54. Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo.

55. Apeliaciją nagrinėja TKA direktoriaus paskirtas atitinkamai TKA Personalo licencijavimo, Aviacijos saugumo arba Orlaivių skyriaus vadovas ar jų įgalioti specialistai.

56. Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

57. Išnagrinėjus apeliaciją, gali būti priimtas vienas šių sprendimų:

57.1. palikti galioti egzamino rezultatą, jeigu ginčijamas egzamino klausimas pripažįstamas tinkamu ir jame nenustatyta klaidų;

57.2. perskaičiuoti egzamino rezultatą. Jeigu ginčijamas egzamino klausimas pripažįstamas netinkamu, klausimas yra blokuojamas TKA elektroninėje egzaminavimo sistemoje ir klausimo balai nėra įskaičiuojami į galutinį egzamino rezultatą. Egzaminuotojas TKA elektroninėje egzaminavimo sistemoje įrašo komentarą dėl pakeisto rezultato priežasties.

58. Apie priimtą sprendimą apeliaciją pateikęs pretendentas informuojamas raštu.

 

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Pretendentų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

59. TKA darbuotojų sprendimai, priimti pagal šį Aprašą gali būti Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui.

 

________________