Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI VŠĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI

 

2023 m.             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – skaitmeninę diagnostinę rentgeno sistemą RadSpeed Pro MC (įsigijimo vertė 129 954 Eur) – valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 15 metų viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai (toliau – viešoji įstaiga) pagal turto patikėjimo sutartį jos įstatuose nustatytai veiklai vykdyti.

2. Nustatyti, kad:

2.1. viešoji įstaiga negali šio sprendimo 1 punktu perduoto turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą;

2.2. viešoji įstaiga pagal patikėjimo sutartį jai perduotą turtą gali nuomoti arba perduoti panaudai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

2.3. į turtą, perduotą pagal patikėjimo sutartį, negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal viešosios įstaigos prievoles, įskaitant prievoles, atsiradusias šį turtą valdant, naudojant ir juo disponuojant.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti su viešąja įstaiga šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras