Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO sVEIKOS  GYVENSENOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m.               ... d.   Nr.  .....

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                Viktoras Pranckietis                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas                             Dainius Kepenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m.                 ... d.

nutarimu Nr. .........

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKOS GYVENSENOS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisija (toliau – Komisija) – nuolatinė Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo statutas) nustatyta tvarka.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo statutu, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir narius tvirtina Seimas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

4. Komisijos tikslas – užtikrinti koordinuotus ir kryptingus teisėkūros veiksmus valstybės sveikos gyvensenos (sveikos ir subalansuotos mitybos, sveikatinamojo fizinio aktyvumo ir grūdinimosi, racionalios darbo ir poilsio kaitos, psichoemocinio stabilumo, asmens higienos ir kūno priežiūros, žalingų įpročių prevencijos, sveikos ir saugios aplinkos) politikos srityje, atsižvelgiant į darnios visuomenės vystymosi ir „sveikata visose politikose“ principus, valstybės interesus, sudarant palankias sąlygas įgyvendinti sveikos gyvensenos veiksmingą, tarpdisciplininę ir integruotą politiką, pagal kompetenciją derinti ir kontroliuoti atsakingų už sveikos gyvensenos institucijų veiklą, užtikrinant jų bendradarbiavimą. Šio tikslo Komisija siekia atsižvelgdama į esamą valstybės sveikos gyvensenos Lietuvoje padėtį, išskirdama prioritetines sveikos gyvensenos sritis, užtikrindama efektyvų valstybės sveikos gyvensenos politikos įgyvendinimą Lietuvoje, telkiant valstybės, savivaldybių, bendruomenių, mokslo ir studijų, švietimo, sveikatos, aplinkos, socialinės apsaugos, sporto, susisiekimo, žemės ūkio ir kitų valstybės institucijų, taip pat verslo, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. Sveikos politikos formavimas ir įgyvendinimas grindžiamas moksliniais tyrimais ir inovacijomis, tarpsektoriniu bendradarbiavimu ir visuomenės informavimu siekiant užtikrinti asmens ir visuomenės sveikatą ir gyvenimo kokybę, valstybės (ekonominę ir socialinę) gerovę.

5. Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja formuojant valstybės strategiją ir politiką sveikos gyvensenos srityje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) pasiūlymus ir rekomendacijas dėl valstybės strategijos ir politikos formavimo sveikos gyvensenos politikos srityje;

5.2. analizuoja ir nustato sveikos gyvensenos politikos srities įstatymų ir kitų teisės aktų reikalingumą, inicijuoja ir rengia šios srities teisės aktų projektus;

5.3 prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika ir strategija sveikos gyvensenos politikos srityje;

5.4. bendradarbiauja koordinuojant Seimo komitetų ir komisijų darbą, valstybės institucijų ir įstaigų veiklą sveikos gyvensenos srityje;

5.5. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų sveikos  gyvensenos tikslų ir priemonių įgyvendinimo parlamentinę kontrolę;

5.6. koordinuoja suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų projektus komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.7. svarsto ir teikia išvadas dėl komisijai perduotų dokumentų projektų, susijusių su sveikos gyvensenos klausimais, taip pat kitus projektus, įvertinant, ar jie atitinka valstybės politiką šiais klausimais;

5.8. užtikrina valstybės, savivaldybių institucijų, verslo subjektų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą sprendžiant (svarstant) sveikos gyvensenos politikos įgyvendinimo klausimus;

5.9. skatina Lietuvos Respublikos visų lygių tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sveikos gyvensenos klausimais, stiprinant sveikos gyvensenos klausimus vykdančių institucijų, verslo subjektų,  nevyriausybinių organizacijų ir jų atstovų bendradarbiavimą;

5.10. rūpinasi, kad visuomenė būtų išsamiai informuojama apie veiksmingus sveikos gyvensenos būdus ir priemones;

5.11. plečia ir stiprina tarpparlamentinius ryšius sveikos gyvensenos klausimais;

5.12. sprendžia kitus su sveika gyvensena susijusius klausimus.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

6. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. svarstyti ir teikti pasiūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl sveikos gyvensenos politikos prioritetų;

6.2. rengti ir svarstyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Komisijos veiklos kryptimis, projektus;

6.3. svarstyti gautus pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikos gyvensenos sritį;

6.4. dalyvauti svarstant Seimo komitetų ir kitų komisijų, taip pat Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų parengtus įstatymų, programų ir kitų norminių teisės aktų, susijusių su Komisijos veiklos kryptimis, projektus ir teikti išvadas dėl jų;

6.5. rūpintis sveikos gyvensenos programų vykdymo užtikrinimu, rengti pasiūlymus ir rekomendacijas sveikos gyvensenos klausimais ilgalaikėms valstybės ir kitoms strateginėms programoms;

6.6. išklausyti ministerijų ir kitų valstybės, savivaldybių institucijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, taip pat informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautinėms organizacijoms teikiamas ataskaitas sveikos gyvensenos klausimais ir šiais klausimais teikti pasiūlymus, rekomendacijas;

6.7. dalyvauti visuomenės informavimo sveikos gyvensenos klausimais veikloje;

6.8. dalyvauti tarpparlamentinių ryšių grupių veikloje sveikos gyvensenos srityje;

6.9. bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos organizacijos, Jungtinių Tautų atsakingais komitetais ir kitomis šioje srityje veikiančiomis organizacijomis;

6.10. organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas sveikos gyvensenos klausimais, aktyviai dalyvauti kitų institucijų rengiamuose tokio pobūdžio renginiuose;

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO IR KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Komisijos pirmininkas:

7.1. organizuoja Komisijos darbą, sudaro jos posėdžių darbotvarkių projektus;

7.2. vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus;

7.3. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.4. vykdo kitus jam teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

8. Komisijos narys turi teisę:

8.1. Seimo statuto nustatyta tvarka gauti informaciją su Komisijos veikla susijusiais klausimais, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su slapta informacija;

8.2. teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos darbo organizavimo;

8.3. siūlyti Komisijos pirmininkui įtraukti klausimą į Komisijos posėdžio darbotvarkę;

8.4. pareikšti atskirąją nuomonę, jeigu nesutinka su Komisijos sprendimu.

9. Komisijos narys privalo:

9.1. laikyti paslaptyje duomenis ar informaciją, kurie sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį;

9.2. vengti interesų konflikto ir nenaudoti duomenų ar informacijos, gautų atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai.

 

V skyrius

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

11. Seimo sesijos metu Komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą  per mėnesį. Gali vykti neeiliniai Komisijos posėdžiai. Eilinius ir neeilinius Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Neeiliniai Komisijos posėdžiai gali būti rengiami ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių reikalavimu.

12. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

13. Jeigu Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

14. Komisijos posėdžiai yra atviri, išskyrus Seimo statuto nustatytus atvejus.

15. Kai Komisijos pirmininko nėra arba jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas laikinai eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

16. Komisija gali pavesti Komisijos sudarytoms darbo grupėms, Komisijos narių grupei ar nariui atlikti tam tikras su Komisijos veikla susijusias funkcijas.

17. Komisijos ir atskirų Seimo komitetų, Seimo komisijų kompetencijai priklausantiems klausimams svarstyti gali būti rengiami bendri posėdžiai.

18. Posėdžio klausimams rengti Komisija gali sudaryti darbo grupes. Į jas gali būti įtraukti Komisijos nariai, valstybės institucijų, mokslo, verslo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovai, ekspertai.

19. Komisijos posėdžiai įrašomi ir protokoluojami. Protokolus pagal raštvedybos taisykles rašo Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato tarnautojas, priskirtas talkinti Komisijai.

20. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

21. Komisijos nariai gali susipažinti su posėdžio protokolu ir pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Pateiktas pastabas išnagrinėja Komisijos posėdžio pirmininkas.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

22. Įgyvendindama savo įgaliojimus, Komisija priima sprendimus. Jie įrašomi į Komisijos posėdžio protokolą arba įforminami atskiru dokumentu.

23. Komisijos sprendimai priimami posėdyje atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas, o kai šio nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos narys Komisijos posėdžiuose turi tik vieną balsą.

24. Komisijos sprendimai prireikus siunčiami kitoms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms. Į posėdžio protokolą įrašyti sprendimai, jeigu reikia, siunčiami kaip posėdžio protokolo išrašai.

25. Komisija savo išvadas, pasiūlymus ir /ar rekomendacijas pateikia raštu.

 

VII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

26. Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengtas pranešimas, skirtas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu pateikia Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Komisija kiekvienais metais pateikia Seimui savo veiklos ataskaitą.

28. Komisijos veikla nutraukiama Seimo nutarimu.

 

______________________