Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, Kauno rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-430 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.6 papunkčiu, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pritarti partnerystės sutarčiai tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos ir VšĮ Garliavos futbolo klubo (pridedama).

2Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą partnerystės sutartį ir atlikti visus su šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymu susijusius veiksmus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,  LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artūras Pupalė, tel. (8 37)  305 542

PRITARTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-

 

 

PARTNERYSTĖS SUTARTIS

 

2020 m. ............................ d.  Nr.

 

 

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Savivaldybė),

 

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 191074641, atstovaujama direktorės Valės Urbelienės, veikiančios pagal juridinio asmens nuostatus (toliau – Mokykla),

 

VšĮ Garliavos futbolo klubas, juridinio asmens kodas 302495492, atstovaujamas direktoriaus Henriko Grigo, veikiančio pagal juridinio asmens įstatus (toliau – Klubas),

 

(toliau visi kartu vadinami – Partneriais, o kiekvienas atskirai – Partneriu), sudaro šią partnerystės sutartį (toliau – Sutartis).

 

Partneriai, atsižvelgdami į tai, kad:

 

·   Savivaldybei norminiais teisės aktais yra deleguotos vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, taip pat gyventojų poilsio organizavimo funkcijos, o tinkamai įgyvendinti šias funkcijas būtini turtiniai, intelektualiniai ir darbiniai ištekliai;

·   Klubui pateikus paraišką 2019 metų Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamame sporto projekte „Fizinio aktyvumo plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ Klubui buvo skirtas finansavimas įsigyti 7 (septynis) vienetus modulinių konteinerių, kurie būtų naudojami administracinėms ir sandėliavimo reikmėms;

·   Savivaldybės lėšomis yra rekonstruojamas Mokyklos stadionas, jį pritaikant sportinei futbolo veiklai;

·   Mokykla ketina įsigyti 2 (du) vienetus modulinių konteinerių, kurie būtų naudojami asmens higienos reikmėms, ir su Klubo turimais 7 (septyniais) vienetais modulinių konteinerių sukurtų bendrą infrastruktūrą, leidžiančią tinkamai organizuoti ir vykdyti sportinę futbolo veiklą;

·   Visi Partneriai siekia aktyvinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę futbolo veiklą, įtraukiant kuo daugiau vietos bendruomenės narių ir Kauno rajono gyventojų, iš kurių ateityje gali būti išugdyti profesionalūs sportininkai,

Savivaldybės atstovas, Mokykla ir Klubas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią partnerystės sutartį (toliau – Sutartis).

 

I.     SUTARTIES SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS

1.  Sutartyje, jos papildymuose ir / ar pakeitimuose, taip pat kituose su Sutartimi ir jos įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi tokias reikšmes, nebent kitokią prasmę joms suteikia kontekstas ar atitinkamame dokumente būtų aiškiai nurodyta kitaip:

1.1. Darbo dienos – savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus oficialias šventines dienas.

 

1.2. Nedarbo dienos – savaitės dienos nuo šeštadienio ir sekmadienio ir šventinės dienos.

 

1.3. Draudimo sutartis – sutartis renginių organizatoriaus civilinei atsakomybei apdrausti.

 

1.4. Daiktas – būsimas modulinių konteinerių junginys, kuris bus sukurtas panaudojant
9 (devynis) vienetus modulinių konteinerių, pritaikytų sportinei futbolo veiklai organizuoti ir vykdyti.

 

1.5. Infrastruktūra – Žemės sklypas, Futbolo aikštė, Futbolo aikštelė, Daiktas.

 

1.6. Stadionas – Žemės sklype esantis stadionas su visais jame įrengtais sporto inžineriniais statiniais, įskaitant Futbolo aikštę.

 

1.7. Futbolo aikštė – Žemės sklype esantys sporto inžineriniai statiniai – futbolo aikštė su bėgimo taku, unikalus numeris: 4400-5128-9042.

 

1.8. Futbolo aikštelė – Stadione įrengta nedidelių matmenų futbolo aikštelė.

 

1.9.     Modulinis konteineris – modulinis (surenkamas) statinys (konteineris / modulinis namas) – tai pastatas, sudarytas iš atskirų gamykliniu būdu išbaigtų segmentų – modulių (konteinerių), kurį Žemės sklype pageidauja pastatyti Partneriai.

 

1.10.   Žemės sklypas – žemės sklypas, kurio unikalus numeris: 4400-0363-0766, adresas: Vytauto g. 4, Garliava, Kauno rajonas, kuriame įrengtas Stadionas.

 

 

II.   SUTARTIES DALYKAS IR TIKSLAS

 

2.  Partneriai kooperuodami savo turtinius, intelektualinius ir darbinius išteklius įsipareigoja sukurti ir naudoti Infrastruktūrą viešosioms sporto paslaugoms, o ypač sportinei futbolo veiklai Kauno rajone.

 

3.  Partneriai susitaria: (1) Savivaldybės lėšomis Žemės sklype esančio Stadiono teritorijoje pastatyti Daiktą iš Klubui ir Mokyklai priklausančių modulinių konteinerių, tokiu būdu sukuriant tinkamą infrastruktūrą viešosioms sporto paslaugoms, o ypač sportinei futbolo veiklai; (2) Sutartyje numatyta tvarka valdyti ir naudoti Infrastruktūrą sportinei futbolo veiklai vykdyti ir vystyti.

 

4.  Pagrindinis Sutarties tikslas yra užtikrinti kokybiškų viešųjų sporto paslaugų, o ypač futbolo sporto šakos teikimą Kauno rajono bendruomenei.

 

 

IIIPARTNERIŲ ĮNAŠAI IR NUOSAVYBĖ

 

5.  Partnerio įnašu Infrastruktūrai sukurti, valdyti ir naudoti pripažįstama visa, ką jis įneša į bendrą veiklą – lėšas, kitokį turtą, profesines ir kitas žinias, įgūdžius, dalykinę reputaciją ir dalykinius ryšius.

 

6.  Partneriai susitaria, kad visų jų įnašai yra lygūs.

 

7.  Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Partnerių įnašai turtu Daiktui sukurti yra naudojami visų Partnerių interesais ir yra pripažįstama bendrai visų Partnerių naudojamu turtu, tačiau nuosavybės teisė į juos neprarandama.

 

8.  Infrastruktūra valdoma ir naudojama šioje Sutartyje sulygtomis sąlygomis ir tvarka. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai, susiję su Infrastruktūros valdymu ir naudojimu, sprendžiami bendru Partnerių sutarimu, dėl to sudarant Sutarties papildymą.

 

9.  Partnerių įnašai, susiję su Daikto statyba Žemės sklype:

 

9.1. Mokykla įneša 2 (du) Modulinius konteinerius ir jų montavimo Žemės sklype darbus, taip pat Statinio prijungimo prie inžinerinių ir komunalinių tinklų darbus;

 

9.2. Klubas įneša 7 (septynis) Modulinius konteinerius ir jų montavimo Žemės sklype darbus, taip pat bet kokius kitus Daikto darbus, siekiant visiškai užbaigti Daikto įrengimą ir jį paruošti tinkamam eksploatavimui.

 

10.  Partnerių pareigos, susijusios su Infrastruktūros išlaikymu, taip pat kitokių išlaidų padengimu yra tokios:

 

10.1.  Savivaldybės atstovas inicijuoja Mokyklai papildomą finansavimą Infrastruktūros administratoriaus etatinei pareigybei įsteigti ir išlaikyti;

 

10.2.  Mokykla padengia visas Infrastruktūros komunalinių paslaugų išlaidas, t. y. atlygina šilumos tiekimo, elektros, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo išlaidas;

 

10.3.  Klubas savo sąskaita Partnerių suderintomis sąlygomis sudaro draudimo sutartis renginių organizatoriaus civilinei atsakomybei apdrausti;

 

10.4.  Dėl kitų išlaidų, kurių dengimas nėra numatytas šioje Sutartyje, Partneriai sprendžia tarpusavio susitarimu, sudarydami dėl to Sutarties papildymą.

 

 

IVBENDROS VEIKLOS TERMINAS

 

11.  Ši Sutartis sudaroma 10 (dešimties) metų terminui (toliau – Veiklos terminas), kuris pradedamas skaičiuoti nuo Daikto įrengimo darbų pabaigos momento.

 

 

V.   DAIKTO ĮRENGIMAS

 

12.  Partneriai susitaria dėti pastangas, jog Daiktas būtų visiškai įrengtas ir paruoštas eksploatavimui iki 2020 m. lapkričio 6 d.

 

13.  Šalys aiškiai susitaria, kad Mokykla yra atsakinga už privalomos projektinės medžiagos parengimą ir už visų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus būtinų statybą leidžiančių dokumentų, reikalingų visiems šioje Sutartyje numatytiems Statinio įrengimo Žemės sklype darbams atlikti, gavimą. Bet kokia projektinė medžiaga privalo iš anksto būti suderinta su Klubu.

 

 

VIINFRASTRUKTŪROS VALDYMAS IR NAUDOJIMAS

 

14.  Partneriai susitaria, kad Mokykla atstovaus juos kasdieniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat Mokykla sudarys sutartis dėl Infrastruktūros, išskyrus Infrastruktūros objektus, kurie pagal šią Sutartį yra suteikti išimtiniam Klubui naudojimui, nuomos sporto renginiams organizuoti ir vykdyti.

 

15.  Sandoriai, kuriems pagal teisės aktus yra būtinas visų Partnerių sprendimas ir (arba) pritarimas, Mokyklos gali būti sudaromi Partnerių vardu tik po to, kai yra gautas toks Partnerių sprendimas ir (arba) pritarimas.

 

16.  Partneriai susitaria, kad už Infrastruktūros valdymą, priežiūrą ir tvarkymą bus  atsakinga Mokykla.

 

17.  Mokykla, būdama atsakinga už Infrastruktūros priežiūrą ir tvarkymą, be kita ko, įsipareigoja:

 

17.1.  savo sąskaita prižiūrėti, tvarkyti, remontuoti ir laikyti tvarkingą Infrastruktūrą pagal jos priežiūrai keliamus reikalavimus;

 

17.2.  nedelsiant pranešti Partneriams apie atsiradusius Infrastruktūros defektus ir / ar netinkamą jos naudojimą, taip pat apie atsiradusias aplinkybes, neleidžiančias tinkamai eksploatuoti Infrastruktūros;

 

17.3.  saugoti Infrastruktūrą nuo jų praradimo;

 

17.4.  organizuoti finansavimo užtikrinimą, reikalingą Mokyklos įsipareigojimams, susijusiems su Infrastruktūros priežiūra ir tvarkymu, įvykdyti.

 

18.  Partneriai įsipareigoja naudoti Infrastruktūrą tik pagal tiesioginę paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų laikymo, priešgaisrinės saugos, sanitarinių ir techninių ir kitų taisyklių.

 

19.  Mokykla atsakinga už visų komunalinių paslaugų, susijusių su Infrastruktūros naudojimu ir valdymu, tinkamą užtikrinimą bei atsiskaitymą už jas.

 

20.  Mokykla:

 

20.1.  privalo netrukdyti ir užtikrinti, kad Klubas galėtų naudotis Infrastruktūra visiškai pagal Klubo poreikius atitinkamai Sutarties 22.2 papunkčiu nustatytu metu;

 

20.2.  įsipareigoja užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą visų reikalingų komunalinių ir kitų paslaugų teikimą bei tiekimą;

 

20.3.  įsipareigoja prižiūrėti Infrastruktūrą ir ją saugoti;

 

20.4.  įvykus avarijoms, susijusioms su Infrastruktūra, imtis visų priemonių avarijoms ir jų pasekmėms pašalinti.

 

21.  Partneriai jų naudojimosi Infrastruktūra laikotarpiu:

 

21.1.  įsipareigoja nedelsiant informuoti Mokyklą apie įvykusį Infrastruktūros būklės pablogėjimą ir / ar avariją, funkcionavimo sutrikimus, taip pat apie kitas aplinkybes, kurios gali sukelti ar sukelia žalą Infrastruktūrai ir imtis priemonių tolesnei žalai išvengti;

 

21.2.  turi teisę talpinti Infrastruktūros objektuose reklamos priemones: reklaminius stendus, tentus, plakatus, vėliavas, kitas priemones;

 

21.3.  turi teisę, suderinus su Mokykla, vykdyti ar suteikti kitiems asmenims teisę vykdyti prekybinę veiklą ir / ar pramoginę / kultūrinę / sportinę veiklą Infrastruktūros objektuose;

 

21.4.  turi teisę atlikti kitus veiksmus, reikalingus tinkamam veiklos Infrastruktūros objektuose organizavimui ir vykdymui.

 

22.  Infrastruktūra yra naudojama Partnerių tokia tvarka:

 

22.1.  Klubo išimtiniam naudojimui yra suteikiami Daikto pirmojo aukšto dalis, kurioje bus įrengta „Inventoriaus patalpa“ ir visas antras aukštas. Partneriai neturi teisės valdyti ir naudotis šiomis dalimis be Klubo rašytinio sutikimo. Šiame Sutarties punkte nurodyta Daikto dalimi Klubas turi teisę naudoti be jokių apribojimų savo nuožiūra Klubo veiklos įgyvendinimo tikslais.

 

22.2.  Klubas jo veiklos tikslais neatlygintinai turi teisę naudotis Infrastruktūra:

22.2.1.    darbo dienomis – nuo 16.30 val. iki 19.30 val.;

22.2.2.    nedarbo dienomis – nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

22.3.  Mokykla turi teisę naudoti Infrastruktūrą, išskyrus Infrastruktūros objektus, kurie pagal šią Sutartį yra suteikti išimtiniam Klubo naudojimui:

 

22.3.1.   visu kitu nei Sutarties 22.2 papunktyje nurodytu laiku;

 

22.3.2.   Sutarties 22.2 papunktyje nurodytu laiku, kai Infrastruktūros objektai yra reikalingi Mokyklos renginiams organizuoti, jeigu apie tokį Mokyklos poreikį Mokykla su Klubu susiderina iš anksto ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms