Projektas

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                 d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, 8 straipsnio 11 dalies 31 punktu ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalimi bei 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. sausio  d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Papildyti Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimą Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

4. Nustatyti, kad geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, teikiančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 2019 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra atliekama remiantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi arba vadovaujantis 800-uoju tarptautiniu audito standartu (persvarstytu) „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“ ir kitais taikytinais tarptautiniais audito standartais (toliau – TAS), kaip tai numato minėtas 800-asis TAS (persvarstytas).“

2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį:

2.1. Pakeisti 3.6 papunktį  ir jį išdėstyti taip:

3.6. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;“

2.2. Pakeisti 3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.7. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“;“

2.3. Pakeisti 3.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;“

2.4. Pakeisti 3.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.9. Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;“

2.5. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

Tarybos pirmininkas