Projektas

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ EKSPORTO TInkAmUMo SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/203, ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento Nr. 9760 „Tinkamumo skraidyti žinynas“ 4-ąjį leidimą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. vasario 26 d.,

tvirtinu Civilinių orlaivių eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius

 


 

 

part_96b807968ae7404f802170b42f918b52_end

part_e3dc92427d3248feb28a7d31508f704c_end

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m.               d. įsakymu Nr.

 

 

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ EKSPORTO TInkAmUMo SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinių orlaivių eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimų (toliau –  eksporto TSP) išdavimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pareiškėjas – juridinis arba fizinis asmuo (orlaivio savininkas (naudotojas) ar jo įgaliotas asmuo), pateikęs viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai paraišką gauti eksporto TSP.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos:

2.2.1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme;

2.2.2. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/410;

2.2.3. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/203.

3. Aprašo 3 priede nustatytos formos eksporto TSP išduoda, panaikina galiojimą ir, prireikus, išduoda dublikatą viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

4. Orlaivio savininkas (naudotojas) privalo užtikrinti įgaliotųjų TKA darbuotojų patekimą prie orlaivio.

5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-12) nustatyto dydžio atlyginimas už TKA administracines paslaugas mokamas pateikiant paraišką.

 

II SKYRIUS

EKSPORTO TSP IŠDAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

 

6. Pareiškėjas, siekiantis gauti eksporto TSP, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamo eksporto TSP išdavimo TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai ir informacija:

6.1. informaciją apie importuojančios valstybės specialiuosius reikalavimus;

6.2. naujai pagaminto orlaivio atveju – atitikties pareiškimą, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.163 dalies b punktą, arba EASA 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.130 dalį ir patvirtintą TKA;

6.3. orlaivio masės ir centruotės duomenų lapą;

6.4. orlaivio, kuris yra eksportuojamas, techninės priežiūros ir naudojimo vadovą (-us);

6.5. Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) M.A.305 dalyje arba, jei taikytina, Vb priedo (ML dalies) ML.A.305 dalyje nurodytus orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašus, dokumentus ir duomenis pagal kuriuos galima nustatyti, kokie orlaivio ar jo pagrindinio komponento gamybos, modifikavimo, tinkamumo skraidyti užtikrinimo, techninės priežiūros reikalavimai buvo taikomi;

6.6. laikinųjų instaliacijų, jei jas numatoma naudoti eksporto skrydžio metu, aprašymą ir pareiškimą, kad šios instaliacijos bus išmontuotos po eksporto skrydžio ir bus atstatyta patvirtintoji orlaivio būklė;

6.7. orlaivio tipo, riboto galiojimo tipo pažymėjimo arba pagrindinio komponento tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo, riboto galiojimo tipo arba pagrindinio komponento tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją (jei šie duomenys nėra viešai prieinami EASA interneto svetainėje);

6.8. papildomo (-ų) tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

6.9. kiti dokumentai, duomenys, įrašai ir informacija, susijusi su pateiktoje paraiškoje nurodytu orlaiviu.

7. Eksporto TSP dublikatui gauti pareiškėjas turi TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti laisvos formos prašymą, nurodydamas eksporto TSP praradimo ar sugadinimo aplinkybes ir sumokėti susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 nustatyto dydžio atlyginimą už TKA administracinę paslaugą.

8. Įgaliotasis TKA darbuotojas gautą paraišką ir prie jos pridedamus dokumentus užregistruoja TKA dokumentų valdymo sistemoje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PIRMINIS PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

9. Pirminį paraiškos vertinimą atlieka įgaliotasis TKA darbuotojas, kuris patikrina ar pateikti visi reikiami dokumentai. Jeigu nustatoma, kad pateikta paraiška užpildyta netinkamai ir (arba) pateikti ne visi Aprašo 6.1–6.9 papunkčiuose arba 7 punkte išvardyti dokumentai arba nesumokėtas susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 nustatyto dydžio atlyginimas už administracinę paslaugą, įgaliotasis TKA darbuotojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Jeigu nustatyto termino trūkumams pašalinti nepakanka, pareiškėjui pateikus motyvuotą prašymą, terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į prašyme nurodytas priežastis ir terminą.

10. Jeigu per Aprašo 9 punkte nustatytą ar pratęstą terminą trūkumai nepašalinami, paraiška toliau nenagrinėjama. Įgaliotasis TKA darbuotojas apie tai raštu informuoja pareiškėją ir grąžina jo pateiktus dokumentus (išskyrus paraišką), jeigu jie buvo pateikti popierine forma.

11. Jeigu paraiškos nagrinėjimo metu pasikeičia paraiškoje ir (arba) kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas apie tai privalo raštu informuoti TKA ir pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NUODUGNUS PATEIKTOS PARAIŠKOS IR PRIE JOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

12. Nuodugnų pateiktos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų vertinimą įgaliotasis TKA darbuotojas pradeda tik tada, kai pirminio paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad yra gauti visi reikiami dokumentai bei duomenys ir sumokėtas susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 nustatyto dydžio atlyginimas už administracinę paslaugą. Įsitikinęs, kad yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys, įgaliotasis TKA darbuotojas:

12.1. peržiūri pateiktą paraišką ir joje pateikiamus duomenis;

12.2. įvertina, ar pateikti duomenys ir dokumentai atitinka Reglamente (ES) Nr. 1321/2014 ir Reglamente (ES) Nr. 748/2012 nustatytus reikalavimus;

12.3. tuo atveju, jeigu:

12.3.1. naujam orlaiviui nėra pateiktas galiojantis atitikties pareiškimas (EASA 52 forma) suderina orlaivio ar jo pagrindinio komponento patikros datą ir vietą su pareiškėju ir jį informuoja apie planuojamą atlikti orlaivio patikrą;

12.3.2. naudotam orlaiviui nėra pateiktas galiojantis išduotas tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas (toliau – TSPP) ar rekomendacija išduoti orlaivio TSPP, suderina orlaivio tinkamumo skraidyti patikros datą ir vietą su pareiškėju ir jį informuoja apie planuojamą atlikti orlaivio patikrą.

13. Orlaivio patikrą atlieka įgaliotasis TKA darbuotojas, kuris yra susipažinęs su pareiškėjo pateiktais dokumentais.

14. Atliekant pateiktos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų bei, jei taikytina, orlaivio patikrą, įgaliotasis TKA darbuotojas vertina, ar eksportuojamas orlaivis atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies), Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) arba, jei taikytina, Vb priedo (ML dalies) reikalavimus ir priimtinas atitikties užtikrinimo priemones (toliau – AMC) bei rekomendacinę medžiagą (toliau – GM), kurias priėmė EASA dėl šiame punkte nurodytų reglamentų.

15. Įgaliotasis TKA darbuotojas, vertindamas naują orlaivį, privalo įsitikinti, ar:

15.1. pateikti dokumentai, nurodyti Aprašo 6 punkte;

15.2. orlaivis atitinka EASA patvirtintą ar pripažintą tipo projektą;

15.3. eksportuojamas orlaivis turi EASA 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.163 dalies b punktą, arba EASA 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.130 dalį ir patvirtintą TKA.

16. Įgaliotasis TKA darbuotojas, vertindamas naudotą orlaivį, privalo įsitikinti ar:

16.1. pateikti dokumentai, nurodyti Aprašo 6 punkte;

16.2. orlaivis atitinka EASA patvirtintą ar pripažintą tipo projektą;

16.3. orlaivis atitinka papildomą tipo pažymėjimą, pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus;

16.4. orlaiviui, įskaitant jame įmontuotas dalis, atliktos visos jiems taikomos TSD;

16.5. naudotas orlaivis turi galiojantį TSPP arba orlaivis buvo patikrintas pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) arba Vb priedo (ML dalies) nuostatas.

17. Įgaliotasis TKA darbuotojas turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus, duomenis ar rašytinius paaiškinimus, kurie būtini siekiant įvertinti, ar eksportuojamas orlaivis atitinka jam taikomus tinkamumo skraidyti reikalavimus.

18. Įgaliotasis TKA darbuotojas, atlikdamas orlaivio patikrą, atsižvelgdamas į orlaivį ir jam taikomus reikalavimus, pildo Aprašo 1 priede nurodytos formos atitinkamas dalis.

19. Įgaliotajam TKA darbuotojui apžiūrint orlaivį turi dalyvauti techninės priežiūros specialistas, kuris turi teisę nustatyti, ar orlaivis yra tinkamas naudoti ir prireikus gali atidaryti orlaivio liukus bei atlikti orlaivio sistemų veikimo patikrinimus.

20. Apie pateiktos paraiškos ir dokumentų nuodugnaus vertinimo bei orlaivio patikros metu nustatytas neatitiktis įgaliotasis TKA darbuotojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atlikto patikrinimo dienos, raštu informuoja pareiškėją ir nustato 90 kalendorinių dienų terminą neatitiktims pašalinti.

21. Jei pareiškėjas per pagal Aprašo 20 punktą nustatytą terminą nustatytų neatitikčių nepašalina įgaliotasis TKA darbuotojas pateiktos paraiškos atitinkamoje skiltyje nurodo išvadą neišduoti eksporto TSP ir raštu informuoja pareiškėją apie išvadą, jos priėmimo priežastis bei teisę ją apskųsti.

22. Pareiškėjas, gavęs informaciją apie patikrinimo metu nustatytas neatitiktis, privalo per Aprašo 20 punkte nustatytą terminą pateikti informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi nustatytoms neatitiktims pašalinti, ir tai patvirtinančius dokumentus bei duomenis (dokumentų kopijas, nuotraukas).

23. Patikrinimą atlikęs įgaliotasis TKA darbuotojas vykdo stebėseną, ar visos neatitiktys pašalintos nustatytu laiku. Ar nustatytos neatitiktys pašalintos įsitikinama atsižvelgiant į nustatytų neatitikčių pobūdį pakartotinio patikrinimo metu ir (arba) gavus tai patvirtinančius dokumentus ir duomenis. Neatitikčių pašalinimo data įrašoma į atitinkamą pateiktos paraiškos skiltį.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR EKSPORTO TSP IŠDAVIMAS

 

24. Įgaliotasis TKA darbuotojas, atlikęs nuodugnų pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir Aprašo 12.3 papunktyje nurodytais atvejais, atlikęs orlaivio patikrą, bei įsitikinęs, kad visos nustatytos neatitiktys yra pašalintos, pateiktos paraiškos atitinkamoje skiltyje surašo išvadą išduoti eksporto TSP.

25. Kai eksportuojamas orlaivis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų ar specialiųjų importuojančios valstybės reikalavimų ši informacija yra nurodoma išduodamame eksporto TSP.

26. Eksporto TSP dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

Eksporto TSP galiojimas IR panaikinimas

 

27. TKA išduotas eksporto TSP galioja 60 kalendorinių dienų.

28. TKA išduotas eksporto TSP panaikinamas, jeigu:

28.1. nustatoma, kad pareiškėjas eksporto TSP gauti pateikė klaidingus duomenis ir dokumentus;

28.2. pripažintas negaliojančiu orlaivio arba jo pagrindinio komponento tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas, kuriais remiantis buvo išduotas eksporto TSP;

28.3. nesilaikoma taikomų orlaivio ar jo pagrindinio tipo projekto ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų;

28.4. išduoto eksporto TSP buvo atsisakyta.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

29. Išdavus eksporto TSP, TKA paliekami saugoti šie dokumentai:

29.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraiška;

29.2. pateikti Aprašo 6.1 – 6.9 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir duomenys;

29.3. TKA atliktų patikrinimų, įskaitant orlaivio ar jo komponento fizinę patikrą, ataskaitos ir kiti dokumentai;

29.4. patikrinimo metu nustatytų trūkumų pašalinimą patvirtinantys dokumentai ir duomenys;

29.5. išduoto eksporto TSP kopija.

30. Aprašo 29 punkte nurodyti dokumentai saugomi konkretaus orlaivio byloje ne mažiau kaip 3 metus nuo orlaivio išregistravimo.

31. Aprašo 29 punkte nurodytus saugomus dokumentus (jų kopijas) TKA pateikia kitos šalies kompetentingai institucijai, EASA, orlaivio registravimo pažymėjime nurodytam orlaivio savininkui (naudotojui) jų rašytiniu prašymu.

32. Kartu su paraiška pateikti kiti dokumentai, kurie nenurodyti Aprašo 29 punkte, išdavus eksporto TSP, grąžinami pareiškėjui (jei jie buvo pateikti popierine forma).

33. Kartu su paraiška pateikti dokumentai, atsisakius išduoti eksporto TSP, grąžinami pareiškėjui (jei jie buvo pateikti popierine forma).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami TKA direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________