Projektas Nr. TSP-164

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

KUPIŠKIO RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJAI

 

2019 m. birželio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu  Nr. TS-280 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į   Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos  2019 m. gegužės 30 d. prašymą Nr. 22 „Dėl garažo panaudos“ ir Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų komisijos apžiūros 2019 m. birželio 4 d. pažymą Nr. E14-7,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba                     n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijai (kodas 160191625) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažą (boksas Nr. 11, patalpos plotas – 47,04 kv. m, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 10795 pastatas pažymėtas – 1G1b, unikalus  Nr. 5796-7000-2014), Maironio g. 7, Kupiškio mieste, dešimčiai metų garažų veiklai.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių  pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės  meras                                                                                     

 

 

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

 

 

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS