Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2022 m. vasario     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 186 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras