Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 80 ir 82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 80 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės,  Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.“

 

2 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 82 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti skiriama parama įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams. Ši parama gali būti skiriama ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1.       Šis įstatymas įsigalioja Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos. 

2.       Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, įstojusiems į aukštąsias mokyklas iki šio įstatymo įsigaliojimo, taikomos jų stojimo metu į aukštąsias mokyklas galiojusios sąlygos.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, įstojusiems į aukštąsias mokyklas nuo šio įstatymo įsigaliojimo iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas