Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.49 STRAIPSNIo pakeitimo

įstatymas

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2.49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.49 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.49 straipsnis. Juridinio asmens buveinė

1. Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas (toliau – fizinė buveinė), arba virtuali paskyra, kai nurodomas elektroninio pristatymo dėžutės adresas Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje (toliau – virtuali buveinė). Juridinio asmens fizinė buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą.

2. Jeigu juridinio asmens fizinė buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens fizine buveine.

3. Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu:

1) kai jis vyksta juridinio asmens virtualios buveinės adresu;

2) kai jis vyksta juridinio asmens fizinės buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip.

4. Sprendimą dėl juridinio asmens buveinės priima steigėjai. Sprendimas dėl juridinio asmens buveinės pakeitimo priimamas juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu kitaip nenumatyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

 

2 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms institucijoms

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų, susijusių su šio įstatymo įgyvendinimu, projektus.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos, įskaitant savivaldybių institucijas, pagal savo kompetenciją ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki įstatymo įsigaliojimo dienos parengia teisės aktų, susijusių su šio įstatymo įgyvendinimu, projektus.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas