ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

 

2023 m.          d. Nr. 

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos opozicijos 2023-05-04 raštą Nr. GS-100, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš 6 (šešių) narių:

1.1. Roma Janušonienė,

1.2. Gintautas Lukošaitis,

1.3. Zakiras Medžidovas (pirmininkas),

1.4. Justas Niauronis,

1.5. Martynas Šiurkus,

1.6. Aurimas Žvinys.

2. Skirti Gintautą Lukošaitį Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.     

 

 

 

Savivaldybės meras