Projektas

 

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KIETOJO BIOKURO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2022 m.      d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2022 m. gegužės   d. nutarimu Nr. O3E-

 

 

KIETOJO BIOKURO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) veiklą, atliekant kietojo biokuro (toliau – Biokuras), įsigyto energijos išteklių biržoje arba pagal dvišales sutartis, sudaromas ne biržoje ir Biokuro pardavėjo (toliau – Pardavėjas) pristatyto Biokuro pirkėjui (toliau – Pirkėjas) kokybės ir apskaitos kontrolę.

2. Aprašas taikomas Tarybai, Biokuro rinkos dalyviams ir Tarybos pasitelktiems specialistams ir (ar) ekspertams bei akredituotoms tyrimų laboratorijoms, kurios yra akredituotos pagal galiojančius standartus.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182 „Dėl centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“, Kietojo biokuro apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KIETOJO BIOKURO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ TVARKA

 

4. Neplaniniai Biokuro kokybės patikrinimai atliekami vadovaujantis Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens priimtu įsakymu dėl neplaninio patikrinimo atlikimo. Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo įsakymą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo priima gavęs Tarybos darbuotojo motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo. Įsakyme nurodomas tikrinamo Pardavėjo ir Pirkėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai), patikrinimo komisijos vadovo ir narių pareigos, vardas ir pavardė, patikrinimo tikslas, Tarybos pasitelkti specialistai ir (ar) ekspertai, jų pareigos, vardai ir pavardės, patikrinimo pradžios ir pabaigos laikas, preliminarus dokumentų sąrašas (jeigu tokių dokumentų yra), kuriuos Pardavėjas ir (ar) Pirkėjas turi pateikti patikrinimo komisijai.

5. Taryba gali neplaninį Pardavėjo parduoto ir Pirkėjo nupirkto Biokuro kokybės patikrinimą vykdyti pasitelkdama specialistus ir (ar) ekspertus įmonės, kuri akredituota ėminių ėmimo pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 18135 „Kietasis biokuras. Ėminių ėmimas“ ir ėminių paruošimo pagal Lietuvos standartą LST EN ISO14780 „Kietasis biokuras. Ėminių paruošimas“ srityse.

6. Taryba, siekdama nustatyti Biokuro kokybę, kartu su Aprašo 4 punkte nurodytais atstovais atlieka neplaninius patikrinimus šiais atvejais:

6.1. kai įvertinus BaltPool UAB elektroninėje pardavimo sistemoje (toliau – EPS) esančią informaciją Tarybai kyla įtarimų dėl Biokuro atitikties kokybės reikalavimams;

6.2. gavus biokuro rinkos dalyvių skundą arba pranešimą dėl Pardavėjo, Pirkėjo, veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus skunde nurodytą informaciją kyla įtarimų, kad Pardavėjo, Pirkėjo, veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms.

7. Neplaninis Biokuro kokybės patikrinimas atliekamas iš anksto neinformavus Biokuro rinkos dalyvių.

8. Taryba kartu su Aprašo 4 punkte nurodytais atstovais neplaninį patikrinimą turi teisę atlikti:

8.1. Pardavėjo Biokuro pristatymo Pirkėjui metu;

8.2. Pirkėjo (juridinio asmens) patalpoje ir (ar) teritorijoje.

9. Prieš vykstant į patikrinimą, Tarybos darbuotojas įvertina pateiktą informaciją EPS apie nurodytą konkretų Biokuro pristatymo laiką. EPS nurodoma data ir laikas likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki Biokuro pristatymo 2 valandų intervalu. EPS pateikiama informacija apie biržos operatoriaus dalyvių ir ne biržos operatorių dalyvių pristatomo Biokuro datą ir laiką.

10. Tarybos darbuotojas, atvykęs į Aprašo 8 punkte nurodytą vietą, privalo prisistatyti, pristatyti kartu dalyvaujančius specialistus ir (ar) ekspertus Pardavėjui, Pirkėjui arba jų atstovui, pateikti valstybės tarnautojo pažymėjimą ir Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens įsakymo dėl neplaninio patikrinimo atlikimo elektroninį nuorašą. Tarybos darbuotojai, atlikdami patikrinimą, turi teisę:

10.1. pagal Energetikos įstatymo ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas sąlygas ir procedūras gauti su patikrinimo tikslais susijusią ir visą patikrinimui atlikti būtiną bei reikalingą informaciją, duomenis, dokumentus (neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi), jų kopijas ir išrašus;

10.2. gauti su patikrinimo tikslais susijusius žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamos energetikos įmonės veikla, reikalauti, kad jie atvyktų į Tarybos patalpas duoti paaiškinimų;

10.3. naudoti su patikrinimo tikslais susijusią Tarybos turimą informaciją, įskaitant ir informaciją, gautą kitų patikrinimų metu;

10.4. nekliudomai įeiti į energetikos įmonių ir kitų juridinių asmenų naudojamas patalpas ar teritoriją ir atlikti patikrinimo veiksmus juridinių asmenų darbo metu, o ne darbo laiku – jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad pažeidžiami įstatymai, šiuos veiksmus atlikti dalyvaujant juridinio asmens atstovui, patalpų, teritorijos savininkui ar jo įgaliotam atstovui. Į kitų juridinių asmenų naudojamas patalpas ar teritoriją patikrinimo komisijos vadovas ir nariai, gali patekti tik pateikę teismo išduotą leidimą arba gavę juridinio asmens sutikimą;

10.5. naudotis ir kitomis Energetikos įstatymo 241 straipsnyje ir kituose teisės aktuose nurodytomis teisėmis.

11. Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytoje vietoje neplaninio patikrinimo metu atliekami veiksmai:

11.1. dokumentų, susijusių su Pardavėjo transportuojamu (pristatomu) Biokuru, vertinimas;

11.2. biržos operatoriaus įpareigojimų, nurodytų centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse, įvykdymo vertinimas;

11.3. Pardavėjo ir Pirkėjo įpareigojimų, nurodytų Taisyklėse, įvykdymo vertinimas;

11.4. Tarybos pasitelkti specialistai ir (ar) ekspertai, paima Biokuro ėminius ir pristato į akredituotą tyrimų laboratoriją, siekdami nustatyti ar Pardavėjo Pirkėjui parduotas Biokuras atitinka kietojo biokuro kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo‘‘ 5 priede įvardintuose Lietuvos standartuose nurodytus kokybės rodiklius. Imamas vienas ėminys iš į Aprašo 8 punkte nurodytą vietą pristatyto Biokuro.

11.5. surašomas  kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės faktinių aplinkybių patikrinimo / konstatavimo aktas (1 priedas). Aktų surašoma tiek egzempliorių, kad po vieną tektų Tarybai, ir kitiems patikrinimo metu dalyvavusiems asmenims.

12. Tarybos darbuotojas, atlikęs neplaninį patikrinimą, jeigu Biokuras nebuvo pristatytas į Aprašo 8 punkte nurodytą vietą arba gavęs akredituotos tyrimų laboratorijos Biokuro ėminio tyrimo protokolą, bei nustatęs, kad Pardavėjas pristatė Pirkėjui Biokurą, kurio kokybės rodikliai atitinka arba neatitinka kietojo biokuro kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 5 priede įvardintuose Lietuvos standartuose, vadovaudamasis Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka, surašo pažymą ir nutarimo projektą, kuriuos teikia Tarybos posėdžiui. Dėl nustatytų pažeidimų ir galimo sankcijų inicijavimo sprendimus priima Taryba.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Už Aprašo 12 punkte nurodytų atliktų neplaninių patikrinimų metu specialistų ir (ar) ekspertų paimtų Biokuro ėminių ištyrimą akredituotoje tyrimų laboratorijoje ir tyrimo protokolo parengimą sumoka Taryba.

14. Apraše nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Apraše nurodytų asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

15. Tarybos sprendimai gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

———————————

 

 

Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

KIETOJO BIOKURO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ KONTROLĖS FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO / KONSTATAVIMO AKTAS

 

20 __ m. ___________ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

_______________________________________________________________________________

(Tikrinamo Pardavėjo, Pirkėjo (nereikalinga išbraukti): juridinio asmens pavadinimas, kodas, atstovo pareigos, vardas, pavardė; fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

________________________________________________________________________________

Mes,                                                                                                                                                       ,

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

ir ______________________________________________________________________________

                                                  (įmonės pavadinimas, specialistų ir (ar) ekspertų pareigos, vardas, pavardė)

 

      

                                                  (biokuro patikrinimo vietos adresas arba koordinatės, objekto pavadinimas)

 

1. Nustatėme, kad Pardavėjo nurodytu laiku ir vietoje Pirkėjui buvo atvežtas / nebuvo atvežtas biokuras (kas nereikalinga išbraukti).

2. Tarybos specialistai / Tarybos pasitelkti specialistai ir (ar) ekspertai paėmė / nepaėmė (kas nereikalinga išbraukti) Biokuro ėminius, kuriuos pristatys į akredituotą tyrimų laboratoriją.

3. Kita:

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioti darbuotojai

__________________________                                              __________________________

(parašas)                                                                                                (pareigos, vardas, pavardė)

__________________________                                             ___________________________

(parašas)                                                                                                (pareigos, vardas, pavardė)

 

Įmonės specialistai ir (ar) ekspertai

__________________________                                             ___________________________

                        (parašas)                                                                                           (pareigos, vardas, pavardė)

__________________________                                             ___________________________

                        (parašas)                                                                                           (pareigos, vardas, pavardė)

 

Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas darbuotojas

__________________________                                             ___________________________

(parašas)                                                                                               (pareigos, vardas, pavardė)

 

Pirkėjas arba Pirkėjo įgaliotas darbuotojas

_________________________                                                             _________________________________

                        (parašas)                                                                                             (pareigos, vardas, pavardė)