Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 55 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. _______ __ d. Nr. ___

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, taip pat kuriomis teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos, apipavidalinimo principus ir būdus.“

1.2. Pripažįstu netekusiais galios 24 – 26 punktus.

1.3. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklas – plafonas pritvirtinamas ant transporto priemonės stogo, per vidurį arba virš vairuotojo vietos, priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos. Plafono užrašas „TAKSI“ turi būti apšviečiamas, kai lengvasis automobilis taksi yra laisvas; plafono apšvietimas valdomas įjungus taksometrą.“

1.4. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Ant lengvojo automobilio taksi galinių durelių stiklų arba kitoje aiškiai matomoje vietoje iš vidinės pusės įkomponuojama iš skaidrios ir lanksčios plėvelės pagaminta informacinė lentelė, kurioje Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatyta tvarka skelbiama informacija apie taksi paslaugų tarifus. Raidžių ir skaičių, esančių informacinėje lentelėje, dydis – ne mažesnis kaip 6 mm.“

1.5. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi, įrengiama vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, ir šio skyriaus nuostatomis.“

1.6. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Išorinė reklama ant reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršruto troleibuso, autobuso ir maršrutinio taksi šonų ir langų (išskyrus ant avarinių langų ir lango stiklų, patenkančių į priekinį 1800 vairuotojo matymo lauką) įrengiama iš skaidrios (perforuotos) plėvelės. Reklama ant avarinių transporto priemonės langų, skirtų keleivių evakuacijai, ir lango stiklų, patenkančių į priekinį 1800 vairuotojo matymo lauką, draudžiama.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras