Projektas Nr. XIVP-3094(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043

2, 61, 10, 13, 22 IR 24 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 99 dalį ir ją išdėstyti taip:

99. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

61 straipsnis. Valstybės rinkliava

1. Už liudijimų, patvirtinančių, kad asmuo atitinka nustatytus reikalavimus ir jam suteikiama teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, išskyrus atvejus, kai suteikiama teisė atlikti karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių funkcijas, išdavimą vairavimo instruktoriams, vairuotojų mokytojams mokama Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliava.

2. Už teisės vykdyti vairuotojų mokymą, išskyrus teisę vykdyti karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų rengimą, ar papildomą vairuotojų mokymą suteikimą mokama Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliava.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 61 dalį 3, 4 ir 5 punktais:

3) nustato karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų rengimo, teisės vairuoti šias transporto priemones suteikimo ir panaikinimo tvarką ir asmenis, suteikiančius šią teisę ar ją panaikinančius;

4) kariams suteikia teisę atlikti karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus funkcijas, nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką, taip pat nustato reikalavimus kariams, atliekantiems karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus funkcijas;

5) nustato ir tvirtina dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, formą ir išdavimo tvarką.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti galiojantį atitinkamai vairuotojo pažymėjimą ar dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas arba karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus, M2, M3, N2, N3, O3, O4 klasių transporto priemonių ir T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b, T5 kategorijų ratinių traktorių paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir KET nustatytus dokumentus (išskyrus šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų), taip pat leisti jam patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įteisintų prietaisų rodmenis.“

 

5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teisė vairuoti motorines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, traktorius, savaeiges mašinas, išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nustatytą atvejį, suteikiama Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ne jaunesniems kaip šiame įstatyme nustatyto amžiaus asmenims, kurių sveikatos būklė yra tinkama vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną, mokantiems KET, išmanantiems kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti, nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus ir turintiems vairuotojo pažymėjimą.“

2. Papildyti 22 straipsnį 11 dalimi:

11. Teisė vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis suteikiama kariams, turintiems teisę vairuoti reikiamos kategorijos transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, arba kariams, turintiems teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis. Kariams, turintiems teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, teisė vairuoti reikiamas karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis suteikiama neatsižvelgiant į šių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis kategoriją. Kiti šiame įstatyme nustatyti reikalavimai suteikti teisę vairuoti motorines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis šioje dalyje nustatytu atveju netaikomi.“

3. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vairuotojo pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, o teisė vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones galioja ne ilgiau kaip 5 metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos. Dokumentas, patvirtinantis teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki karys perkeliamas į dimisiją.“

 

6 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 11 dalimi:

11. Teisė vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis panaikinama, jeigu karys neatitinka šio įstatymo 22 straipsnio 1dalyje nurodytų reikalavimų.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. vasario 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, krašto apsaugos ministras ar jo įgaliota institucija iki 2024 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas