Projektas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2022 m. vasario 24 d. ĮSAKYMO NR. 2-23 „DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO PROCEDŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                  d.  Nr. 2-

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros, patvirtintos viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2-23 „Dėl valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Direktorius