Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 M. MELIORACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 21  d. Nr. T1-121

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo, melioracijos darbų finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 19 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-895 „Dėl 2021 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Prienų rajono  savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 m. melioracijos programą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras