Projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Sprendimas

Dėl PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. sprendimo nr. t3-20  „dėl prienų rajono savivaldybės 2016 M. biudžeto      PAtvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. gegužės 18 d. Nr. (1.3)-T1-131

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. T3-20 „Dėl  Prienų rajono savivaldybės  2016 metų biudžeto patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. 24115,9 tūkst. Eur asignavimų programoms finansuoti (20810,0 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų 9536,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui; 3305,9 tūkst. Eur turtui įsigyti), paskirstytų  pagal lėšų šaltinius ir asignavimų valdytojus (210) priedai.“

2. Pakeisti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 priedus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Papildyti sprendimą 10 priedu (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras