Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRIZIŲ VALDYMO IR CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 40 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nustatydama šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytus apribojimus, Vyriausybė turi nustatyti jų taikymo terminą, ne ilgesnį už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos trukmę, laikydamasi proporcingumo principo, nepažeisdama sąžiningos konkurencijos ir ūkio subjektų lygiateisiškumo. Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir veiklos vykdytojams nustatytus apribojimus Vyriausybė turi nedelsdama atšaukti, kai išnyksta priežastys, dėl kurių šie apribojimai buvo nustatyti. Vyriausybės nustatytas apribojimų terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Šis terminas Seimo nutarimu gali būti pratęsiamas iki 6 mėnesių. Dėl jo pratęsimo, Vyriausybė motyvuotu siūlymu kreipiasi į Seimą pateikdama Seimo nutarimo projektą.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia           

Seimo nariai:

 

Laurynas Kasčiūnas

Tomas Tomilinas