Projektas Nr. TSP-154

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL kUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. ts-299 „DĖL ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ RĖMIMO PROGRAMAI LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ RĖMIMO PROGRAMAI LĖŠŲ PASKIRSTYMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia,

p a k e i s t i Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų skirstymo komisijos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų paskirstymo nuostatų patvirtinimo“, 1.4 papunktį ir jį išdėstyti  taip:

1.4. Algirdas Notkus – Savivaldybės mero pavaduotojas;“.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas

 

Saulius Kareiva

 

Dokumentas suderintas DVS