Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 2-296dėl lietuvos respublikos civilinės AVIACIJOS INSPEKTORIAUS pažymėjimO išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m.                     Nr.

Vilnius

 

 

Pakeičiu viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 2-296 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais, bei Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo „Formalumų supaprastinimas“ nuostatas:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Asmuo, pageidaujantis gauti pažymėjimą, per Agentūros naudojamą informacinę sistemą Agentūros direktoriui turi pateikti:“.

2.2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius