Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                    Nr.

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra Lietuvos Respublikoje sąlygas.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų įstatymas, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas taikomi tiek, kiek šiame įstatyme reglamentuojamų visuomeninių santykių nereglamentuoja šis įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Natūralioji ir liaudies medicina – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sritis, kurios tikslas yra palengvinti ligų sukeltus negalavimus.

2. Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (PA sveikatos priežiūra) – valstybės licencijuojama Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų arba kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų filialų, taip pat kitų užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys), veikla, kuri apima sveikatos rekreaciją, natūraliąją ir liaudies mediciną ir yra vykdoma pasitelkiant moksliniais tyrimais grindžiamos medicinos duomenis, biologines, psichologines ir socialines priemones ir (ar) empirines žinias.

3. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros klaida papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą asmens (paciento), kuriam buvo teikiama PA sveikatos priežiūros paslauga, sveikatai.

4. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolas  papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomi papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų, kurių metu netaikomos intervencinės procedūros ir (ar) nenaudojamos medicinos priemonės (prietaisai), teikimo reikalavimai.

5Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomi papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), teikimo reikalavimai.

6. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktas – gaminys, išskyrus vaistinius preparatus, specialiai pagamintas papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

7. Sveikatos rekreacija – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sritis, skirta žmogaus fizinei sveikatai ir dvasinei gerovei puoselėti.

8. Šiurkšti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros klaida papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros klaida, sukėlusi asmens (paciento) neįgalumą arba mirtį.

9. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė, Europos ekonominės erdvės valstybė ir Šveicarijos Konfederacija.

 

II SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ PASLAUGŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

 

3 straipsnis. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupės ir

pogrupiai

1. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities paslaugų grupės:

1) kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė;

2) veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė.

2. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities paslaugų grupės ir pogrupiai:

1) biologinio poveikio paslaugų grupė;

2) kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupė;

3) psichosocialinio poveikio paslaugų grupė:

a) paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupis;

b) meno terapijos paslaugų pogrupis;

4) Rytų medicinos sistemų paslaugų grupė.

 

4 straipsnis. PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams

priskiriamų paslaugų sąrašo sudarymas

Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą ir jo sudarymo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

 

III SKYRIUS

JURIDINIŲ ASMENŲ PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJAVIMAS

 

5 straipsnis. Juridinių asmenų teisė teikti licencijuojamas PA sveikatos priežiūros

paslaugas

1. Juridinis asmuo turi teisę teikti šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytoms PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskirtas PA sveikatos priežiūros paslaugas tik gavęs PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją. Juridiniam asmeniui išduotoje PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodomos visos licencijuojamos PA sveikatos priežiūros paslaugos pagal šio įstatymo 3 straipsnyje nurodomas PA sveikatos priežiūros sričių grupes ir (ar) pogrupius (toliau – PA sveikatos priežiūros paslaugos), kurias šio įstatymo nustatyta tvarka juridinis asmuo įgijo teisę teikti. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodytas PA sveikatos priežiūros paslaugas juridinis asmuo (toliau – PA sveikatos priežiūros įstaiga) turi teisę teikti tik konkrečiais licencijoje nurodytais PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vietos adresais, išskyrus atvejus, kai pagal atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik PA sveikatos priežiūros įstaigoje ir tai numatyta  atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose ar kituose paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai PA sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims:

1) užtikrinti, kad darbuotojai, teikiantys PA sveikatos priežiūros paslaugas, turėtų galiojančias PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijas, suteikiančias teisę teikti atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas;

2) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose ir (ar) PA sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintuose PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokoluose nustatytus atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

3) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimus;

4) būti apsidraudus PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę.

3. PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją išduoda, tikslina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą panaikina sveikatos apsaugos ministro įgaliota institucija (toliau – licencijas išduodanti institucija) šio įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintose PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos išdavimas, tikslinimas

1. Juridinis asmuo, siekiantis gauti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją, PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimą (polisą) ir PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 2  dalyje nustatytus reikalavimus arba įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija.

2. Laikoma, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą verstis PA sveikatos priežiūros veikla, kuria juridinis asmuo deklaruoja reikalavimų, nurodytų šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, atitiktį ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija, pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena. Deklaracijoje turi būti nurodyta konkreti (konkrečios) PA sveikatos priežiūros paslauga (paslaugos), kurią (kurias) juridinis asmuo numato teikti.

3. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija yra neterminuota ir išduodama elektronine forma.

4. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija tikslinama, kai:

1) pasikeičia PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodyti juridinio asmens duomenys, taip pat siekiant ištaisyti klaidas;

2) PA sveikatos priežiūros įstaiga pageidauja nebeteikti dalies PA sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų PA sveikatos priežiūros paslaugų;

3) PA sveikatos priežiūros įstaiga pageidauja įgyti teisę teikti naujas PA sveikatos priežiūros paslaugas;

4) PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalies galiojimas panaikintas paaiškėjus, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikti klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys arba PA sveikatos priežiūros įstaiga per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalies galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalies galiojimas.

5. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos tikslinimo ypatumai:

1) apie šio straipsnio 4 dalies 1 punkte  nurodytas aplinkybes PA sveikatos priežiūros įstaiga privalo pranešti licencijas išduodančiai institucijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, pateikdama paraišką tikslinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą tikslinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šioje dalyje nurodytų paraiškos ir dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju PA sveikatos priežiūros įstaiga licencijas išduodančiai institucijai pateikia paraišką tikslinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos gavimo dienos tikslina PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją;

3) šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos;

4) šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytais atvejais licencijas išduodanti institucija tikslina PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimų šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais terminais priėmimo dienos;

5) patikslinus PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojui elektronine forma pateikiama nauja PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija su visais aktualiais duomenimis.

 

7 straipsnis. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo

sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas

1. PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas:

1) PA sveikatos priežiūros įstaigos prašomam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip vieni metai, kai PA sveikatos priežiūros įstaiga prašo sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga:

a) pažeidžia šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ar jų neatitinka  ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalino licencijuojamos veiklos pažeidimų (trūkumų);

b) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo  licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena, nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija, ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų;

c) šio straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais.

2. Sprendimas sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

1) šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju – kitą darbo dieną nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą gavimo dienos;

2) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto termino, per kurį PA sveikatos priežiūros įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus ar trūkumus, bet jų nepašalino, pabaigos.

3. PA sveikatos priežiūros įstaiga, kurios PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju, gali kreiptis į  licencijas išduodančią instituciją dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo, pateikdama paraišką, o šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju – paraišką ir pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos (ar jos dalies) galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus.

4. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju priimamas įsitikinus, kad yra pašalinti pažeidimai ar trūkumai, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų paraiškos ir dokumentų gavimo dienos.

5. Jeigu paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet pažeidimai ar trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga neatitinka šiame įstatyme nustatytų PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos išdavimo reikalavimų, PA sveikatos priežiūros įstaiga PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais informuojama apie būtinybę pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Kol pažeidimai ar trūkumai šalinami, PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas nestabdomas. Jeigu PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais PA sveikatos priežiūros įstaiga nepašalina nustatytų pažeidimų ir trūkumų ir neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie pažeidimų ir trūkumų pašalinimą, PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimas sustabdomas be įspėjimo.

6. Prieš PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytais pagrindais PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojas turi būti įspėjamas apie galimą PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą.

 

8 straipsnis. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo

panaikinimas

1. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas:

1) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos galiojimą;

2) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška nebeteikti dalies PA sveikatos priežiūros  licencijoje nurodytų licencijuojamų PA sveikatos priežiūros paslaugų;

3) jeigu sustabdžius PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą, PA sveikatos priežiūros įstaiga per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą nesikreipė dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo arba per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos(ar jos dalies) galiojimas;

4) kai PA sveikatos priežiūros įstaigos  veikla pasibaigia;

5) kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikti  klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys.

2. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

1) šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos gavimo dienos;

2) šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto termino kreiptis dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos  licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo pabaigos arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto termino, per kurį PA sveikatos priežiūros įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, dėl kurių jos PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas yra sustabdytas, bet jų nepašalino, pabaigos;

3) šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

 

IV SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJAVIMAS

 

9 straipsnis. Fizinio asmens teisės verstis licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla

įgijimas

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytomis PA sveikatos priežiūros paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskirtomis paslaugomis Lietuvos Respublikoje turi teisę verstis fiziniai asmenys, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią šio straipsnio 2 dalyje nurodytos rūšies PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją (toliau – PA sveikatos priežiūros specialistas), išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijoje nurodomos visos licencijuojamos PA sveikatos priežiūros paslaugos pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytas PA sveikatos priežiūros specialistų licencijų rūšis, kurias šio įstatymo nustatyta tvarka PA sveikatos priežiūros specialistas įgijo teisę teikti. Verstis PA sveikatos priežiūra PA sveikatos priežiūros specialistas gali tik PA sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje atitinkamą PA sveikatos priežiūros įstaigos  licenciją.

2. PA sveikatos priežiūros specialistų  licencijų rūšys:

1) PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės paslaugų teikimo licencija;

2) PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės paslaugų teikimo  licencija;

3) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo licencija;

4) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo  licencija;

5) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio paslaugų teikimo  licencija;

6) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės menų terapijos paslaugų pogrupio paslaugų teikimo  licencija;

7) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities Rytų medicinos sistemų paslaugų grupės paslaugų teikimo  licencija.

3. PA sveikatos priežiūros specialisto veikla siekiantis verstis fizinis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti atitinkamai šio straipsnio 2 dalies PA sveikatos priežiūros specialistų licencijos rūšiai privalomą įgyti šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje  nurodytą profesinę kvalifikaciją;

2) ne Lietuvos Respublikos ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiai turi turėti teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

3) mokėti valstybinę kalbą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus atitinkančiu lygiu;

4) fizinio asmens sveikatos būklė turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos būklės reikalavimus.

4. PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją išduoda, tikslina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą panaikina licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėmis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos registruojamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre. 

 

10 straipsnis. Fizinio asmens, siekiančio verstis PA sveikatos priežiūra, profesinė

kvalifikacija

1. Fizinio asmens, siekiančio verstis PA sveikatos priežiūra, profesinė kvalifikacija:

1) fizinis asmuo, siekiantis gauti bent vieną iš šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijų, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus reabilitacijos studijų krypties studijų programą pagal atitinkamą PA sveikatos priežiūros srities paslaugų grupę ir (ar) pogrupį;

2) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba slaugos ir akušerijos, arba kosmetologijos, arba biologijos, arba genetikos, arba bioinžinerijos studijų krypties studijas ir  sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

3) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba biologijos, arba genetikos, arba bioinžinerijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

4) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba slaugos ir akušerijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

5) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba pedagogikos, arba edukologijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

6) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus dailės arba muzikos, arba slaugos ir akušerijos, arba reabilitacijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

7) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi atitikti šios dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus;

8) fizinis asmuo, siekiantis gauti bet kurią iš šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijų, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba farmacijos studijų krypties studijas, bei turi turėti galiojančią medicinos ar vaistininko praktikos licenciją arba būti įrašytas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, ne mažesnę kaip vienų metų medicinos ar farmacijos praktikos darbo patirtį ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus.

2. Švietimo teikėjai, suderinę su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, rengia mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programas, kurias išklausius įgyjama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta PA sveikatos priežiūros profesinė kvalifikacija. Šioje dalyje nurodytą mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. PA sveikatos priežiūros licencija išduodama pagal įgytą PA sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją.

 

11 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos išdavimas ir tikslinimas

1. Fizinis asmuo, siekiantis gauti PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją ir PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, arba įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo  licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijai gauti reikalingi dokumentai), jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija.

2. Laikoma, kad PA sveikatos priežiūros specialisto licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos verstis PA sveikatos priežiūros veikla, kuria fizinis asmuo deklaruoja PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos išdavimo reikalavimų, nurodytų šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, atitiktį ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija, pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena.

3. PA sveikatos priežiūros specialisto licencija yra neterminuota ir išduodama elektronine forma.

4. PA sveikatos priežiūros specialisto licencija tikslinama, kai:

1) pasikeičia PA sveikatos priežiūros specialisto licencijoje nurodyti fizinio asmens duomenys, taip pat siekiant ištaisyti klaidas;

2) PA sveikatos priežiūros specialistas pageidauja nevykdyti dalies licencijoje nurodytų paslaugų;

3) PA sveikatos priežiūros specialistas pageidauja įgyti teisę verstis naujomis PA sveikatos priežiūros paslaugomis;

4) PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos dalies galiojimas panaikintas paaiškėjus, kad PA sveikatos priežiūros specialisto licencijai gauti buvo pateikti klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys arba PA sveikatos priežiūros specialistas per šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytą PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos dalies galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos dalies galiojimas.

5. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos tikslinimo ypatumai:

1) apie šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytas aplinkybes PA sveikatos priežiūros specialistas privalo pranešti licencijas išduodančiai institucijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, pateikdamas paraišką tikslinti PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą tikslinti PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šioje dalyje nurodytų paraiškos ir dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju PA sveikatos priežiūros specialistas licencijas išduodančiai institucijai pateikia paraišką tikslinti PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos gavimo dienos tikslina PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją;

3) šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos;

4) šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytais atvejais licencijas išduodanti institucija tikslina PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimų šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytais terminais priėmimo;

5) patikslinus PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos turėtojui elektronine forma pateikiama nauja PA sveikatos priežiūros specialisto licencija su visais aktualiais duomenimis.

12 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo 

sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas

1. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas:

1) PA sveikatos priežiūros specialisto prašomam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip vieni metai, kai PA sveikatos priežiūros specialistas prašo sustabdyti PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros specialistas pažeidžia šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus ar jų neatitinka arba neįvykdė šio įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nustatytų pareigų ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų ar trūkumų pašalinimo terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų ar trūkumų;

3) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, šio straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais;

4) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros specialisto sveikatos būklė neatitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų PA sveikatos priežiūros specialisto sveikatos būklės reikalavimų.

2. Sprendimas sustabdyti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

1) šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju – kitą darbo dieną nuo PA sveikatos priežiūros specialisto paraiškos sustabdyti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimą gavimo dienos;

2) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto termino, per kurį PA sveikatos priežiūros specialistas turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus ar trūkumus, bet jų nepašalino, pabaigos;

3) šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų aplinkybių nustatymo.

3. PA sveikatos priežiūros specialistas, kurio PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju, gali kreiptis į  licencijas išduodančią instituciją dėl PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo, pateikdamas paraišką, o šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais – paraišką ir pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus. 

4. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos. Sprendimas panaikinti sustabdytą PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimą šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais priimamas įsitikinus, kad yra pašalinti pažeidimai ar trūkumai, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų paraiškos ir dokumentų gavimo dienos.

5. Jeigu paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros specialisto licencijai gauti buvo pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet pažeidimai ar trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad PA sveikatos priežiūros specialistas neatitinka šiame įstatyme nustatytų PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos išdavimo reikalavimų, PA sveikatos priežiūros specialistas PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais informuojamas apie būtinybę pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Kol pažeidimai ar trūkumai šalinami, PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas nestabdomas. Jeigu PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais PA sveikatos priežiūros specialistas nepašalina nustatytų pažeidimų ir trūkumų ir neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie pažeidimų ir trūkumų pašalinimą, PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos galiojimas sustabdomas be įspėjimo.

6. Prieš PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 2  ir 3 punkte nurodytais pagrindais PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos turėtojas turi būti įspėjamas apie galimą PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą.

 

13 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo

panaikinimas

1. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas:

1) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros specialisto paraiška panaikinti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos galiojimą;

2) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros specialisto paraiška panaikinti dalies PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos galiojimą;

3) jeigu sustabdžius PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimą, PA sveikatos priežiūros specialistas per šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą terminą nesikreipė dėl PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo arba per šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nustatytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

4) kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros specialisto licencijai gauti buvo pateikti  klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys;

5) kai PA sveikatos priežiūros specialistas šiurkščiai pažeidė šio įstatymo 17 straipsnio 4, 5, 6 punktuose nustatytas pareigas: šiurkščiai ir žeminančiai elgėsi su asmeniu (pacientu); seksualiai priekabiavo prie asmens (paciento); atliko prieš asmenį (pacientą) veiką, turinčią vagystės, sukčiavimo požymių, ir PA sveikatos priežiūros specialistui teisės aktų nustatyta tvarka buvo pritaikyta atsakomybė; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų teikė asmeniui (pacientui) PA sveikatos priežiūros paslaugas; nustatyta kitų panašaus pobūdžio pažeidimų, kuriais buvo grubiai pažeistos asmens (paciento) teisės;

6) kai PA sveikatos priežiūros specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu uždrausta verstis PA sveikatos priežiūra;

7) kai teismas pripažino PA sveikatos priežiūros specialistą neveiksniu arba PA sveikatos priežiūros specialistas pripažintas neveiksniu su PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusioje PA sveikatos priežiūros srityje;

8) kai PA sveikatos priežiūros specialistas mirė;

9) kai PA sveikatos priežiūros specialistas neteko teisės gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

10) kai PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija nustato, kad PA sveikatos priežiūros specialistas padarė šiurkščią PA sveikatos priežiūros klaidą arba per kalendorinius metus padarė dvi ar daugiau PA sveikatos priežiūros klaidų.

2. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

1) šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos gavimo dienos;

2) šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto termino kreiptis dėl PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jo dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo pabaigos arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo 12  straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodyto termino, per kurį PA sveikatos priežiūros specialistas turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, dėl kurių jo PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas yra sustabdytas, bet jų nepašalino, pabaigos;

3) šio straipsnio 1 dalies 4–10 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

 

 

14 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos išdavimas asmeniui, kurio

PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos galiojimas buvo panaikintas

PA sveikatos priežiūros specialistas, kurio PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas buvo panaikintas, dėl naujo PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos išdavimo gali kreiptis įvykdęs šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka pateikdamas paraišką bei PA sveikatos priežiūros specialisto licencijai gauti reikalingus dokumentus:

1) praėjus trims mėnesiams nuo PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo dienos, jeigu PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktu;

2) praėjus šešiems mėnesiams nuo PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo dienos, jeigu PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 10 punktais;

3) kai išnyksta PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo pagrindas, jeigu PA sveikatos priežiūros specialisto  licencijos (ar jos dalies) galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6, 7, 9 punktais.

 

15 straipsnis. Kitų valstybių narių piliečių teisė laikinai ir kartais teikti PA sveikatos

priežiūros paslaugas

1. Kitose valstybėse narėse įsisteigę fiziniai asmenys PA sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje atitinkamą PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, turi teisę laikinai ir kartais teikti PA sveikatos priežiūros paslaugas ir neturėdami Lietuvoje išduotos atitinkamos PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos. Prieš laikinai ir kartais teikdamas PA sveikatos priežiūros paslaugas, fizinis asmuo apie šių paslaugų teikimą iš anksto privalo sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją. Būtina pateikti deklaraciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo teisėtai verčiasi veikla, analogiška PA sveikatos priežiūros veiklai, valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs. Fizinio asmens, norinčio laikinai ir kartais teikti PA sveikatos priežiūros paslaugas ir apie tai informavusio  licencijas išduodančią instituciją, pateikta deklaracija ir dokumentai registruojami Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre.

2. Sprendimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka dėl kitų ne valstybėse narėse įsisteigusių fizinių asmenų teisės laikinai ir kartais teikti PA sveikatos priežiūros paslaugas priima PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija.

3. Fizinis asmuo, pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis teikiantis PA sveikatos priežiūros paslaugas, turi tas pačias šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas. Jeigu paslaugų teikėjas nusižengia šioms pareigoms ar licencijas išduodanti institucija sužino faktų, prieštaraujančių šio straipsnio 1 dalies nuostatoms, licencijas išduodanti institucija privalo atlikti tyrimą ir priimti tam tikrą administracinį sprendimą ir nedelsdama privalo informuoti apie tai paslaugų teikėjo valstybės narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, atsakingą instituciją.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims netaikomi šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nustatyti reikalavimai.

 

V SKYRIUS

PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEISĖS IR PAREIGOS. PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

16 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialisto teisės

1. PA sveikatos priežiūros specialistas turi teisę:

1) verstis PA sveikatos priežiūra šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

2) atsisakyti teikti PA sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu tai prieštarauja PA sveikatos priežiūros specialisto etikos principams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems PA sveikatos priežiūros specialistų teises, arba jeigu tai gali sukelti realų pavojų asmens gyvybei ar sveikatai;

3) dalyvauti atitinkamus PA sveikatos priežiūros specialistus ir (ar) PA sveikatos priežiūros įstaigas vienijančių asociacijų veikloje.

2. PA sveikatos priežiūros specialistas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

17 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialisto pareigos

PA sveikatos priežiūros specialistas privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo  licencijas išduodančiai institucijai diena, pateikti PA sveikatos priežiūros specialisto licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) tobulinti savo PA sveikatos priežiūros specialisto kvalifikaciją šio įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka bei PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie PA sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacijos tobulinimą ir PA sveikatos priežiūros veiklos vykdymą;

3) tvarkyti savo veiklos PA sveikatos priežiūros srityje dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

4) nediskriminuoti asmenų (pacientų) dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

5) laikytis sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų medicinos normų, apibrėžiančių atitinkamų PA sveikatos priežiūros specialistų funkcijas, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę, reikalavimų, atitinkamų PA sveikatos priežiūros specialistus vienijančių asociacijų patvirtintų PA sveikatos priežiūros specialisto etikos principų;

6) pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijomis apie sužalotus asmenis (pacientus), kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;

7) paaiškinti PA sveikatos priežiūros veiklos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, licencijas išduodančios institucijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

8) PA sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacijai nepriskirtais atvejais asmeniui (pacientui) rekomenduoti kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą pagal kompetenciją ir tuo tikslu asmeniui (pacientui) duoti sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicinos dokumento išrašą.

 

18 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas

PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka organizuoja atitinkamus PA sveikatos priežiūros specialistus vienijančios asociacijos ir PA sveikatos priežiūros įstaigos, o vykdo švietimo teikėjai.

 

VI SKYRIUS

PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VALDYMAS

 

19 straipsnis. PA sveikatos priežiūros valdymas

PA sveikatos priežiūros valdymą pagal savo kompetenciją įgyvendina:

1) Sveikatos apsaugos ministerija;

2) PA sveikatos priežiūros plėtros komitetas;

3) kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos PA sveikatos priežiūros valdymą įgyvendina pagal Sveikatos sistemos įstatyme, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Biomedicininių tyrimų įstatyme, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir šiame įstatyme nustatytą kompetenciją.

 

20 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija PA sveikatos priežiūros

veikloje

Sveikatos apsaugos ministerija:

1) formuoja valstybės politiką PA sveikatos priežiūros srityje, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

2) nustato PA sveikatos priežiūros įstaigų ir PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisykles, PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarką, PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reglamentus (higienos normas), medicinos normas, apibrėžiančias atitinkamų PA sveikatos priežiūros specialistų funkcijas, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę, PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą ir jo sudarymo tvarką, PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarkos aprašą, PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą, PA sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarką, PA sveikatos priežiūros plėtros komiteto personalinę sudėtį ir nuostatus, PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos personalinę sudėtį, nuostatus ir darbo reglamentą, PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos sudėtį, nuostatus ir darbo reglamentą,  PA sveikatos priežiūros stebėsenos vykdymo tvarką;

3) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose PA sveikatos priežiūrą, nustatytas funkcijas.

 

21 straipsnis. PA sveikatos priežiūros plėtros komiteto kompetencija

1. PA sveikatos priežiūros plėtros komiteto kompetencija:

1) teikti siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo tikslinimo;

2) teikti siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų įtraukimo į PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą;

3) teikti sveikatos apsaugos ministrui siūlymus dėl PA sveikatos priežiūros gerinimo;

4) nagrinėti ir teikti siūlymus dėl su PA sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo.

2. PA sveikatos priežiūros plėtros komitetas yra kolegiali patariamoji institucija, neturinti juridinio asmens statuso, į kurios sudėtį įeina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, vykdančių veiklą PA sveikatos priežiūros srityje, atitinkamus PA sveikatos priežiūros specialistus vienijančių asociacijų atstovai. PA sveikatos priežiūros plėtros komiteto personalinę sudėtį ir nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

 

22 straipsnis. PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimas

1. Jeigu Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nurodytos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos arba PA sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje PA sveikatos priežiūros specialistas verčiasi PA sveikatos priežiūra, vadovas nustatė PA sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumų ar veiksmų, galėjusių lemti žalą ar pavojų asmenų (pacientų) sveikatai, PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija vertina, ar šie PA sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai gali būti laikomi PA sveikatos priežiūros klaida ar šiurkščia PA sveikatos priežiūros klaida.

2. PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija neturi juridinio asmens statuso ir veikia prie Sveikatos apsaugos ministerijos. PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 narių ir joje privalo dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos, mokslo ir studijų institucijų, vykdančių veiklą PA sveikatos priežiūros srityje, atitinkamus PA sveikatos priežiūros specialistus vienijančios asociacijos atstovas (atstovai). PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija dirba vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintais PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos veiklos nuostatais ir darbo reglamentu. PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos (komisijų) personalinę sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

3. PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisija, įvertinusi PA sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumus ar veiksmus, galėjusius lemti ar lėmusius žalą ar pavojų asmenų (pacientų) sveikatai, priima vieną iš šių sprendimų:

1) PA sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų asmenų (pacientų) gyvybei ir sveikatai, yra:

a) PA sveikatos priežiūros klaida;

b) šiurkšti PA sveikatos priežiūros klaida;

2) PA sveikatos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų asmenų (pacientų) sveikatai, nėra nei PA sveikatos priežiūros klaida, nei šiurkšti PA sveikatos priežiūros klaida.

 

23 straipsnis. Licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla asmenų (pacientų)

sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimas

1. Kiekviena PA sveikatos priežiūros įstaiga, prieš pradėdama teikti licencijuojamas PA sveikatos priežiūros paslaugas, draudžia savo civilinę atsakomybę privalomuoju PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimu.

2. PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinė atsakomybė už PA sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų neteisėtais veiksmais teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

3. Draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu PA sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų atlikti neteisėti veiksmai (veikimas, neveikimas), kurie yra pagrindas žalai (turtinei ir neturtinei) atsirasti.

4. Minimalią draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui ir minimalią draudimo sumą visiems draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo sutarties galiojimo metus nustato Vyriausybė.

5. Jeigu draudimo išmokos nepakanka visai žalai atlyginti, žalą padariusi PA sveikatos priežiūros įstaiga atlygina faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos skirtumą.

 

VII SKYRIUS

PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRODUKTAI, GYVŪNAI IR KITI GYVI ORGANIZMAI, NAUDOJAMI TEIKIANT PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

 

24 straipsnis. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų,

naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimas

1. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo, apimančio sveikatos priežiūros technologijų saugumo, veiksmingumo, kokybės bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio konstatavimą, tikslas – užtikrinti saugų PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų naudojimą teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas.

2. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimas vykdomas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sveikatos apsaugos ministras PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijoms vertinti pasitelkia PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų PA sveikatos priežiūros veikloje, vertinimo ekspertų komisiją.

3. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisija neturi juridinio asmens statuso. Ji sudaroma ne mažiau kaip iš 5 narių. Į komisijos sudėtį turi būti įtrauktas (įtraukti) mokslo ir studijų institucijų, pagal kompetenciją dalyvaujančių moksliniuose augalų, kitų produktų, kurie gali būti priskirti PA sveikatos priežiūros produktams, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų tyrimuose, įskaitant institucijas, atsakingas už augalų, kitų produktų, kurie gali būti priskirti PA sveikatos priežiūros produktams, paveldo klausimus, atstovas (atstovai) bei atitinkamus PA sveikatos priežiūros specialistus vienijančių asociacijų atstovas (atstovai). Šios komisijos sudėtį, nuostatus ir darbo reglamentą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

4. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimas atliekamas užsakovo lėšomis. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimas privalomas, jeigu užsakovas siekia PA sveikatos priežiūros produktą, gyvūną ar kitus gyvus organizmus naudoti teikdamas PA sveikatos priežiūros paslaugas. PA sveikatos priežiūros produktą, gyvūną ar kitus gyvus organizmus naudoti teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas galima tik tuo atveju, jeigu jis įtrauktas į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą ir nurodytas PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose bei PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokoluose.

5. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo užsakovais gali būti valstybė ir (ar) asmenys, PA sveikatos priežiūros veikloje naudojantys PA sveikatos priežiūros produktus, gyvūnus ir kitus gyvus organizmus. PA sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. lapkričio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Fiziniai asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas, bet neatitinka šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų PA sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos reikalavimų, PA sveikatos priežiūros paslaugas iki 2024 m. gruodžio 31 d. teikti gali, jeigu jų kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos yra įvertinta ir pripažinta. Nuo 2025 m. sausio 1 d. šioje dalyje nurodyti fiziniai asmenys PA sveikatos priežiūros veikla gali verstis tik jeigu jie yra įgiję šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytą profesinę kvalifikaciją.

4. Po vienų metų nuo šio įstatymo įsigaliojimo Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija per du einamųjų biudžetinių metų mėnesius turi atlikti šiame įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Projektą Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

 

Komiteto pirmininkė Asta Kubilienė