Projektas

 

 

 

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS reguliavimo tarybos 2014 M. VASARIO 10 D. NUTARIMO NR. O3-44 „DĖL SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                     d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 36 straipsnio 21 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 112, 12, 28, 30, 301, 302, 351 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 straipsniais, septintuoju1 ir septintuoju2 skirsniais 19 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2022 m.      pažymą Nr.    „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba  nutaria:

1. Pakeisti Sankcijų skyrimo taisykles, patvirtintas Tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sankcijų skyrimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) už Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 36 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 281 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 309 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus skiriamų sankcijų tvarką.“

1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Taisyklės taikomos energetikos įmonėms ir geriamojo vandens tiekėjams, nuotekų tvarkytojams ir paviršinių nuotekų tvarkytojams, vykdantiems reguliuojamą veiklą, degalų tiekėjams ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams, regioniniams atliekų tvarkymo centrams, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, asmenims, vykdantiems geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklą neturint geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos bei didmeninės energijos rinkos dalyviams. Šių Taisyklių nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomos energijos išteklių rinkoje veikiantiems asmenims, kurie disponuoja energijos ištekliais ar siekia jų įsigyti, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nurodytiems Energetikos įstatymo 241 straipsnyje (toliau visi šiame punkte nurodyti subjektai Taisyklėse vadinami taip – Subjektai).“

1.3. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Alternatyviųjų degalų įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

1.4. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Sankcijos skyrimo klausimas svarstomas Tarybos posėdyje, dalyvaujant Subjekto, kuris įtariamas padaręs pažeidimą ir kuriam gali būti skiriama sankcija, vadovui (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fiziniam asmeniui) ir (ar) jo įgaliotiems atstovams, kurie turi teisę būti išklausyti ir duoti paaiškinimus. Įtraukus sankcijos skyrimo klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę, apie posėdžio datą ir laiką Subjektui, dėl kurio veiksmų yra pradėta sankcijos skyrimo procedūra, raštu pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio, išskyrus išskyrus kai pranešama apie posėdį, kuriame bus svarstomas sankcijos skyrimo klausimas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pažeidimo, Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimo ar kai teisės aktai nustato kitaip. Neatvykus Subjekto vadovui (jeigu pažeidimą galimai padarė fizinis asmuo – fiziniam asmeniui) ar (ir) jo įgaliotam atstovui, klausimas dėl sankcijos skyrimo gali būti išnagrinėtas tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jiems buvo tinkamai ir laiku pranešta apie klausimo nagrinėjimo vietą ir laiką bei nebuvo gautas prašymas atidėti klausimo nagrinėjimą. Subjektui pateikus motyvuotą prašymą atidėti klausimo nagrinėjimą, dėl prašymo pagrįstumo ir klausimo dėl sankcijos skyrimo atidėjimo sprendžia Taryba. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti klausimo nagrinėjimą, jis gali būti išnagrinėtas nedalyvaujant asmeniui, jeigu Taryba, pripažinusi neatvykimo į klausimo dėl sankcijos skyrimo nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta asmens prašymą.“

1.5. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Tarybos sprendimas dėl sankcijos skyrimo energetikos įmonei, didmeninės energijos rinkos dalyviui, geriamojo vandens tiekėjui, nuotekų tvarkytojui ir paviršinių nuotekų tvarkytojui, ar asmeniui, vykdančiam geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklą neturint geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, energijos išteklių rinkoje veikiančiam asmeniui, kuris disponuoja energijos ištekliais ar siekia jų įsigyti, regioniniams atliekų tvarkymo centrams, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, nurodytam Energetikos įstatymo 241 straipsnyje, turi būti priimtas per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos.  Tęstinio pažeidimo atveju, sankcija gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos.“

1.6. Papildyti 331 punktu:

331. Taryba skiria regioniniams atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams pinigines baudas:

331.1. už viešai privalomos skelbti informacijos apie regioninio atliekų tvarkymo centro, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo reguliuojamąją veiklą nepaskelbimą, už teisės aktuose nustatytos informacijos nepateikimą Atliekų tvarkymo įstatymo 251 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 dalyje ir 308 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, taip pat už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą;

331.2.Tarybos teisės aktų nustatytų reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimą arba jų nevykdymą, už Tarybos įpareigojimų (nurodymų) nevykdymą arba vykdymą ne laiku;

331.3. regioniniam atliekų tvarkymo centrui, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojui už Tarybos, jos įgaliotų Tarybos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ar asmenų, nurodytų Atliekų tvarkymo įstatymo 308 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose, reikalavimų, duotų atliekant Atliekų tvarkymo įstatymo 308 straipsnyje nurodytus veiksmus, nevykdymą.“

1.7. Papildyti 34.12 papunkčiu:

34.12. už pažeidimus, nurodytus Taisyklių 331.1 ir 331.2 papunkčiuose, – iki 10 procentų regioninio atliekų tvarkymo centro ar bendro atliekų deginimo ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas;“

1.8. Papildyti 34.13 papunkčiu:

34.13. už pažeidimą, nurodytą Taisyklių 331.3 papunktyje, iki 0,5 procento regioninio atliekų tvarkymo centro, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais. Kitiems juridiniams asmenims už Taisyklių 331.3. papunktyje nurodytus pažeidimus Taryba skiria baudą iki 6 000 eurų.“

1.9. Papildyti 411 punktu:

411. Taryba, skirdama baudą, regioniniams atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams kartu nustato protingą terminą, ne ilgesnį kaip 2 mėnesiai, pažeidimui pašalinti, jeigu pažeidimo pašalinimas yra objektyviai įmanomas.“

1.10. Pakeisti 44.4. papunktį ir jį išdėstyti taip:

44.4. įstatymų reikalavimų laikymasis, atsižvelgiant į faktines aplinkybes (pažeidimą sudarančius veiksmus, pažeidimo padarymo būdą, motyvus, tikslus, mastą, trukmę), gali būti užtikrintas kitais būdais ir (ar) kitomis priemonėmis: nustatant įpareigojimus dėl periodinio konkrečios informacijos Tarybai teikimo, konsultuojant, atliekant reguliuojamos veiklos patikrinimus. Taryba kiekvienu konkrečiu atveju pagal kompetenciją gali pasirinkti ir kitus šiame punkte nenurodytus būdus ir (ar) priemones.“

1.11. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Taryba skirdama sankcijas atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, kaip numatyta Energetikos įstatymo 36 straipsnio 8 dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 6 dalyje, Alternatyviųjų degalų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, Atliekų tvarkymo įstatymo 309 straipsnio 4 dalyje.“

1.12. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Taryba vertina atsakomybę lengvinančias aplinkybes vadovaudamasi Energetikos įstatymo 36 straipsnio 9 ir 11 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 7 dalimi, Alternatyviųjų degalų įstatymo 33 straipsnio 2 ir 4 dalimi, Atliekų tvarkymo įstatymo 309 straipsnio 5 ir 7 dalimi.“

1.13. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Taryba vertina atsakomybę sunkinančias aplinkybes vadovaudamasi Energetikos įstatymo 36 straipsnio 10 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 8 dalimi, Alternatyviųjų degalų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Atliekų tvarkymo įstatymo 309 straipsnio 6 dalimi.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas