Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-251 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u  Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras