Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881

52 STRAIPSNIo pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                      d. Nr.

 

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pažeidžiamiems vartotojams negali būti apribotas ir (ar) nutrauktas elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas, kai jie per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo paslaugą ar kitas su tuo susijusias paslaugas, jeigu šių pažeidžiamų vartotojų įsiskolinimas garantiniam elektros energijos tiekėjui ar tiekėjui yra ar buvo ne didesnis kaip 10 bazinių socialinių išmokų, išskyrus šio įstatymo 71 straipsnyje ir 72 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytus atvejus;“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                    Linas Jonauskas