Projektas

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO

NR. V-100 „DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 5.27 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.27.

Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis darbuotojams (išskyrus nurodytuosius šios Rodyklės 5.26 papunktyje)

5“

 

 

2.   Papildau šiuo 5.40 papunkčiu:

„5.40.

 

Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo

1

(pasibaigus sutikime nurodytam įgaliojimui tvarkyti asmens duomenis nustatytų funkcijų vykdymo tikslais)“

 

 

3.   Pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.5.

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai

iki priėmimo procedūros termino pabaigos“

 

 

 

4.   Pakeičiu 7.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.8.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso arba garso ir vaizdo įrašai)

iki priėmimo procedūros termino pabaigos

(protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą, atrinktų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priimtų į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso saugomi 7.2 papunktyje nurodytą terminą)“

 

5.   Pripažįstu netekusiu galios 10.31 papunktį.

6.   Pakeičiu 10.35 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.35.

Viešųjų pirkimų dokumentai (paraiškos ir pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, protokolai, kiti su pirkimu susiję dokumentai)

5

(po pirkimo

pabaigos)“

 

7.   Pakeičiu 10.36 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.36.

Viešųjų pirkimų, atliekamų įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus projektus, dokumentai

5

(baigus vykdyti projektą)“

 

8.   Pakeičiu 10.361 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.361.

Viešųjų pirkimų, atliekamų vykdant investicijų projektus, dokumentai

5

(baigus vykdyti

investicijų

projektą)“

 

9.   Pakeičiu 10.37 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.37.

Viešųjų ir kitų pirkimų (prekių, darbų, paslaugų) sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai

5

(pasibaigus

sutarčiai)“

 

10. Pakeičiu 10.38 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.38.

Viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos

5

(pasibaigus

įgaliojimui)“

 

 

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras