Projektas Nr. TSP-220

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. TS-136 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo        Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1.1 ir 1.2 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

1.1. Dalia Dyrienė, Bronius BurokasSavivaldybės tarybos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus narys;

1.3. Neringa Klimavičienė, Roma BugailiškienėSavivaldybės tarybos narė Skapiškio bendruomenės pirmininkė;“.

2. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.  

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                      

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

Parengė

Teisės skyriaus vyr. specialistas (teisininkas)

 

Irmantas Gudas

 

 

Projektas suderintas DVS