Projektas Nr. XIIIP-4601(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. IX-1871

2, 3, 4 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.  Papildyti 2 straipsnį 51 dalimi:

51. Išmanieji darbo su jaunimu metodai – skaitmeninėmis medijomis ir išmaniosiomis technologijomis grindžiami darbo su jaunimu metodai: jaunimo informavimas ir konsultavimas per įvairias skaitmenines platformas, socialinius tinklus ir kitas skaitmenines priemones, mobiliųjų programų, vaizdo ir fotografuotinių pranešimų kūrimas ir (ar) naudojimas ir kiti darbo su jaunimu metodai naudojant socialinius tinklus ir kitas skaitmenines priemones.“

2. Papildyti 2 straipsnį 71 dalimi:

71. Jaunimo informavimas ir konsultavimas – su jaunimu dirbančios organizacijos vykdomas darbas su jaunimu, įskaitant nuotolinį darbą, apimantis informacijos jaunimui, sprendžiant jam rūpimus klausimus, teikimą vienoje vietoje.“

3. Papildyti 2 straipsnį 141 dalimi:

141. Mokinių savivalda – mokinių teisė demokratiniais principais rinktis ir atstovauti savo interesams sprendžiant sau aktualias problemas.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jaunimo politiką įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.“

2.   Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 4 dalį.

3. Papildyti 3 straipsnį 6 dalimi:

6. Jaunimo politiką įgyvendinanti Vyriausybės įgaliota institucija kiekvienais metais iki balandžio 1 d. teikia savivaldybės administracijoms individualias jaunimo politikos įgyvendinimo rekomendacijas, kurių pagrindu turi būti užtikrinama valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija.“

4. Papildyti 3 straipsnį 7 dalimi:

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kiekvienais metais iki gegužės 15 d. teikia Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų jaunimo politikos įgyvendinimo ataskaitą ir rekomendacijas dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.“

 

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jaunimo reikalų taryba  yra jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos visuomeninė patariamoji taryba, sudaryta vadovaujantis lygybės ir pariteto principais iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos deleguotų atstovų.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jaunimo reikalų taryba atlieka šias funkcijas:

1) teikia siūlymus dėl jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos vizijos, misijos, prioritetų, strateginių tikslų;

2) vertina jaunimo politikai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų asignavimų jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos projektus bei teikia savo siūlymus dėl jų tobulinimo;

3) teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymo;

4) dalyvauja formuojant jaunimo politiką;

5) nagrinėja su jaunimo politika susijusius klausimus ir teikia Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, jaunimo politikos priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų;

6) teikia siūlymus dėl jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo pateiktos įstaigos veiklos metinės ataskaitos ir teikia rekomendacijas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl ataskaitos įgyvendinimo įvertinimo;

7) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja renkant jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovą;

8) vykdo jaunimo politikos įgyvendinimo stebėseną, inicijuoja jaunimo politikos srities tyrimus, vertina ir teikia išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl atliktų tyrimų;

9) svarsto jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos biudžeto sąmatų projektus ir teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo politiką įgyvendinančiai Vyriausybės įgaliotai institucijai skiriamų asignavimų tinkamo panaudojimo.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Darbas su jaunimu ir jo formos

1.  Darbą su jaunimu atlieka jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, vadovaudamosi darbo su jaunimu principais, nurodytais šio įstatymo 6 straipsnyje. Darbo su jaunimu tikslinė grupė yra jaunimas.

2. Išskiriamos šios darbo su jaunimu formos:

1) atvirasis darbas su jaunimu;

2) darbas su jaunimu gatvėje;

3) mobilusis darbas su jaunimu;

4) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas;

5) jaunimo informavimas ir konsultavimas;

6) kitos formos.

3. Atliekant darbą su jaunimu, turi būti vykdomas neformalusis jaunimo ugdymas ir taikomi išmanieji  darbo su jaunimu metodai.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų darbo su jaunimu formų turinį ir tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

 

 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                          Rimantė Šalaševičiūtė