Projektas Nr. TSP-226

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI  PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ, ESANTĮ AUKŠTUPĖNŲ K., MARIŲ G. 9A (KADASTRO NR. 5707/0016;149)

 

2021 m. rugpjūčio  d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriaus  perduoti patikėjimo teise 2,0597 ha dydžio valstybinės žemės sklypą, esantį  Aukštupėnų k., Marių g. 9A, (kadastro Nr. 5707/0016:149), kuriame numatoma  viešojo naudojimo poilsio objektų                   statyba (sklypo planas pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas