ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 106,33 KV. M PLOTO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO

 

2023 m.                             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į  Šiaulių teniso akademijos 2023-05-22 prašymą Nr. D2-31 „Dėl turto nuomos viešojo konkurso būdu organizavimo“ ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2023-06-06 protokolą VAK-283, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti skelbti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šiaulių teniso akademijos patikėjimo teise valdomų 106,33 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų (pastato unikalus Nr. 2990-0001-8016, patalpų indeksai ir plotai: P-135 16,14 kv. m, P-145 8,59 kv. m, P-146 81,60 kv. m) Gardino g. 8, Šiauliuose, viešą nuomos konkursą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. patalpų paskirtis ‒ kavinės veikla;

2.2. patalpų pradinė mėnesio vieno kv. m ploto nuomos kaina ‒ 1, 20 Eur (be PVM);

2.3. patalpų nuomos terminas ‒ penkeri metai.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras