Projektas

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo NR. I-1163 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

1 priedas

 

 

MOKEČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI

 

 

Eil. Nr.

 

Ištekliai

 

Matavimo vnt.

 

Tarifas, Eur

 

1.

 

Anhidritas

 

m3

 

1,99

 

2.

 

Dolomitas

 

m3

 

0,99

 

3.

 

Durpės

 

m3

 

0,80

 

4.

 

Gintaras:

 

iki 40 mm

 

daugiau kaip 40 mm

 

kg

 

 

 

280

 

900

 

5.

 

Klintis

 

m3

 

0,84

 

6.

 

Kreidos mergelis

 

m3

 

0,89

7.

Molis:

devono periodo

triaso periodo

kitas

m3

 

0,86

0,84

0,51

 

8.

 

Opoka

 

m3

 

0,71

 

9.

 

Sapropelis

 

m3

 

0,34

 

10.

 

Smėlis moliui liesinti

 

m3

 

0,48

 

11.

 

Smėlis stiklui gaminti

 

m3

 

1,59

 

12.

 

Smėlis silikatiniams dirbiniams

 

m3

 

0,44

 

13.

 

Kitas smėlis, žvyras

 

m3

 

0,42“

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                        (Parašas)                                  Kęstutis Mažeika

 

 

Petras Nevulis

 

Antanas Baura