Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-124 „DĖL ASMENŲ, VADOVAUJANČIŲ LICENCIJUOJAMAI KELIŲ TRANSPORTO VEIKLAI, PROFESINĖS KOMPETENCIJOS EGZAMINO LAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. ____________ d. Nr. ____

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymą
Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRANSPORTO VADYBININKO PROFESINĖS KOMPETENCIJOS EGZAMINO LAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 7 dalimi,

t v i r t i n u Transporto vadybininko profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenų turimi krovinių vežimo vidaus maršrutais, keleivių vežimo vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais ir keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais sričių profesinės kompetencijos pažymėjimai galioja ir šio įsakymo įsigaliojimo dieną;

2.2. asmenys, pageidaujantys pakeisti turimus krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais ar keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais sričių profesinės kompetencijos pažymėjimus į naujus krovinių vežimo ar keleivių vežimo sričių profesinės kompetencijos pažymėjimus, gali tai padaryti Lietuvos transporto saugos administracijoje sutinkamai su procedūra, kai išduodamas (keičiamas) kitas profesinės kompetencijos pažymėjimas be egzamino;

2.3. asmenys, pageidaujantys pakeisti turimus krovinių vežimo vidaus maršrutais ar keleivių vežimo vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais sričių profesinės kompetencijos pažymėjimus į naujus krovinių vežimo ar keleivių vežimo sričių profesinės kompetencijos pažymėjimus, gali tai padaryti Lietuvos transporto saugos administracijoje išlakius keleivių ar krovinių vežimo srities egzaminą.

 

 

Susisiekimo ministras