Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO      2022–2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 20222023 metų veiklos programą (pridedama).

Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Komiteto pirmininkas

 

Aurimas Lankas

2022-01-04